బత్తలేశ్వరుని పుణ్యస్త్రీ గుడ్డవ్వ

మకుటం నింబేశ్వర
కాయకం: గురువు, ద్వితీయ శూన్య పీఠాధీశ

తనువు బత్తలైతే మాత్రమేమిటి, మనసు బత్తల కానప్పుడు
వ్రతం ఉంటే ఏమిటి, వ్రతహీనులైన తరువాత
అట చేరడం నరకమయ్యా నింబేశ్వరా / 1319 [1]

బత్తలేశ్వరుని పుణ్యస్త్రీ గుడ్డవ్వ: ఈమె నూటొక్క విరక్తుల్లో ఒకడైన బత్తలేశ్వరుని పత్ని. కాలం క్రీ.శ. 1160 'నింబేశ్వర’ మకుటపు ఏకైక వచనం దొరికింది. వ్రతాచార నిష్ఠయే విషయం.

Reference:

గ్రంథ ఋణం: వచనము (శరణుల వచన సంకలనం), కన్నడమూలం: డా||యం.యం. కల్బుర్గి, తెలుగు అనువాద సంపాదకుడు: గుత్తి (జోలదరాశి) చంద్రశేఖరరెడ్డి, ప్రకాశకులు: బసవసమితి, బసవభవనం, బసవేశ్వర సర్కిల్, బెంగళూరు-560001. ఐఎస్‍బిఎన్:978-93-81457-05-4. 2012.

[1] Number indicates at the end of each Vachana is from the book "Vachanamu", ISBN:978-93-81457-05-4, Edited in Kannada by Dr. M. M. Kalaburgi, Telugu translation: G. Chandrasekhara Reddy. Pub: Basava Samiti Bangalore-2012.

సూచిక (index)
*
Previousబొంతాదేవిబహురూపి చౌడయ్యNext
*