గోరక్షుడు

మకుటం గోరక్షపాలక మహాప్రభు సిద్ధ సోమనాథలింగ
కాయకం: గొవులను కాసే వృత్తి

పిండిముద్దతో బొమ్మకు కాళ్ళు చేతులు చేసి
నేయితేనెలలో తడిపి
నిప్పుపై కాల్చి తిన్నప్పుడు
మళ్లీ కాలుచేతుల బొమ్మ ఉంటుందా
ఇది నిశ్చయవస్తు స్వరూపం
లోకపు దృష్టి దృశ్యాలకు నిశ్చయమై వున్నాడు
ఆత్మ లక్ష్యం నిర్లక్ష్యం
గోరక్షపాలక మహాప్రభు సిద్ధ సోమనాతలింగం /1673 [1]

గోరక్షుడు: తొలినాళ్ళలో నాథ పంథానికి చెందిన ఈతని మూలనామ గోరఖనాథుడు. ఈతని గురువు మత్సేంద్రనాథుడు. ఈయనవల్ల అనేక సిద్ధులు పొంది వజ్రకాయుడైతాడు. అల్లముడు వాదంలో ఇతణ్ణొడించి ఇష్టలింగ దీక్ష నిచ్చి, శూన్య సంపాదనా మార్గాన్ని చూపుతాడు. ఇతని కథ శూన్య సంపాదనలోనూ ప్రభులింగలీల మొదలైన కృతుల్లో ప్రిసద్ధంగా వుంది. కాలం క్రి.శ.1160 గోరక్షుడు పుట్టిన వూరు బిజాపురు జిల్లాలోని పట్టదకల్లు. అక్కడి రాజు నరవర్మగారి గొవులను కాసే వృత్తిలో వుండేవాడు. శ్రీశైలం ఐక్యమైన స్థలం. "గోరక్షపాలక మహాప్రభు సిద్ధ సోమనాథలింగ" మనే అంకితముద్రతో వున్న ఈయన రచనలు 11 వచనాలు దొరికాయి. నానా రీతుల సిద్ధి, జ్ఞానం, యొగం, ఆత్మవిద్యల వివరాలతో వచనాలు నిండి వున్నాయి.

Reference:

గ్రంథ ఋణం: వచనము (శరణుల వచన సంకలనం), కన్నడమూలం: డా||యం.యం. కల్బుర్గి, తెలుగు అనువాద సంపాదకుడు: గుత్తి (జోలదరాశి) చంద్రశేఖరరెడ్డి, ప్రకాశకులు: బసవసమితి, బసవభవనం, బసవేశ్వర సర్కిల్, బెంగళూరు-560001. ఐఎస్‍బిఎన్:978-93-81457-05-4. 2012.

[1] Number indicates at the end of each Vachana is from the book "Vachanamu", ISBN:978-93-81457-05-4, Edited in Kannada by Dr. M. M. Kalaburgi, Telugu translation: G. Chandrasekhara Reddy. Pub: Basava Samiti Bangalore-2012.

సూచిక (index)
*
Previousఘట్టివాళయ్యగుప్త మంచన్నNext
*