ఘట్టివాళయ్య

మకుటం చిక్కయ్య ప్రియ సిద్ధలింగ లేదు లేదు మాను
కాయకం: గంధం తీయడం ఈతని వృత్తి.

సముద్రపు ఘోష పైకెగసి
నిర్భర నిర్వేగంతో విరుచుకుపడుతుంటే
పట్టుకోగలరా ఎవరైనా దాన్ని?
ఆకాశాన పిడుగు ఆర్భాటంగా గర్జిస్తున్నప్పుడు
ఆపే శక్తి ఉన్నదా?
మహాద్భుతమైన అగ్ని ముందు
సారం లేని తృణకాష్టం నిలువగలదా?
సర్వమయమైన నిష్కళంక నిరంజనుడన ఐక్యానుభావికి
అండపిండ బ్రహ్మాండ అబ్ది ఆకాశ ఆత్మలు ఉంటాయా?
చిక్కయ్యప్రియ సిద్ధలింగ లేదు లేదు ఆగుమాగుము.
(చిక్కయ్యప్రియ సిద్ధలింగ ఇల్ల ఇల్ల నిల్లు మాణు) /1674 [1]

ఘట్టివాళయ్య: ఈతని తొలిపేరు ముద్దన్న, గంధం తీయడం ఈతని వృత్తి. విషమ సంసారానికి రోసి విరక్తుడైనవాడు. ఈయన ఘనమైన వ్యక్తిత్వాన్ని గురించి అనేక శరణులు ప్రశంసా వాక్యాలు పలికి వున్నారు శూన్య సంపాదన గ్రంథంలో ఇతనికోసం ఒక అధ్యాయమే వుంది.

పగిలిన కుండ సరిగ్గా అతుక్కోగలదా?
కాలిన చీర చాకలి బండపై ఉతికేందుకు నిలుస్తుందా?
బద్ధభవులని వదిలేసిన తర్వాత కాలంతో పొందికను
ఆశించటమెందుకు?
చిక్కయ్యప్రియ సిద్ధలింగా లేడు లేడు అన్నాను!
(చిక్కయ్యప్రియ సిద్ధలింగ ఇల్ల ఇల్ల నిల్లు మాణు) /1675 [1]

"చిక్కయ్య ప్రియ సిద్ధలింగ లేదు లేదు మాను" అంకితముద్రతో 150 వచనాలు దొరికాయి. వీటిలొ తత్వనిష్ఠ, సత్యా నిష్ఠురత సమకాలీన శరణుల పైని గౌరవం కొన్నింటిల్లో సతిపతిలు భావాల ప్రకటన వుంది.

భూమి గొప్పదనాలా? మరి పాదాలకు లోబడింది
ఆకాశం గొప్పదనాలా? మరి కళ్ళకు లోబడింది
మహత్వం గొప్పదనాలా? మరి మాటలకు లోబడింది
ఘనం, ఘనమనేది ఇంకెక్కడిదిరా?
తెలివికి ఆచారం లేదు, గుర్తుకు నెలవు లేదు
చిక్కయ్యప్రియ సిద్ధలింగా లేడు లేడు అన్నాను!
(చిక్కయ్యప్రియ సిద్ధలింగ ఇల్ల ఇల్ల నిల్లు మాణు) /1679[1]

Reference:

గ్రంథ ఋణం: వచనము (శరణుల వచన సంకలనం), కన్నడమూలం: డా||యం.యం. కల్బుర్గి, తెలుగు అనువాద సంపాదకుడు: గుత్తి (జోలదరాశి) చంద్రశేఖరరెడ్డి, ప్రకాశకులు: బసవసమితి, బసవభవనం, బసవేశ్వర సర్కిల్, బెంగళూరు-560001. ఐఎస్‍బిఎన్:978-93-81457-05-4. 2012.

[1] Number indicates at the end of each Vachana is from the book "Vachanamu", ISBN:978-93-81457-05-4, Edited in Kannada by Dr. M. M. Kalaburgi, Telugu translation: G. Chandrasekhara Reddy. Pub: Basava Samiti Bangalore-2012.

సూచిక (index)
*
Previousగావుది మాచయ్యగోరక్షుడుNext
*