గావుది మాచయ్య

మకుటం గావుది మాచయ్య చెప్పే మాటలు సత్యమనరన్నా (నిజమనరన్నా)

తన దేహం తనకే భారమయ్యాక
తాను ఇక మొసేదేమిటి?
తనను తెలిపే జ్ఞానం తానే మరచిపోయాక
తాను తెలుసుకునేదేమిటి?
ఇది కారణం, త్రిపురాంతక లింగంలో
గావుది మాచయ్య చెప్పే మాటలు సత్యమనరన్నా! /1659 [1]

గావుది మాచయ్య: కాలం క్రి.శ.1160, కల్యాణ నగరంలో శరణుల నడుమ తన శివపూజా నిష్ఠ మరియు ప్రాణాను సందానంలో కాలం వెళ్ళబుచ్చినవాడని తెలియవస్తోంది. కల్యాణపు లింగమందు గావుది మాచయ్య చెప్పినది "నిజమనరన్నా" అన్న అంకితముద్రతో 11 వచనాలు దొరికాయి. "సత్యశుద్ధ కాయకం ద్వారా ధనం సంగ్రహించు, అవరసమున్నంత మాత్రం ఉంచుకొని మిగిలింది గురులింగ జంగమానికి సమర్పించు. ఆశాపాశ బంధితుడవు కాబోకు" అన్నది ఆ వచనాలలో ప్రకటనపడ్డ ఆశయం.

భక్తులు ధనాన్ని సంపాదించగానే
తమ తనువున్నంత వరకు గల గురులింగ జంగమునికి అర్పించాలి
ఇదే సద్భక్తికి దారి
తాను పోయాక తిరిగి తన బిడ్డల కోసమంటే
అది ఆచారానికి భంగం
ఆతడు స్వామి ద్రోహి
ఇది తెలుసుకొని కళ్యాణ త్రిపురాంతక లింగంలో
గావుది మాచయ్య చెప్పినది విని అందరూ
సత్యాన్ని తెలుసుకొండన్నా! /1660 [1]

Reference:

గ్రంథ ఋణం: వచనము (శరణుల వచన సంకలనం), కన్నడమూలం: డా||యం.యం. కల్బుర్గి, తెలుగు అనువాద సంపాదకుడు: గుత్తి (జోలదరాశి) చంద్రశేఖరరెడ్డి, ప్రకాశకులు: బసవసమితి, బసవభవనం, బసవేశ్వర సర్కిల్, బెంగళూరు-560001. ఐఎస్‍బిఎన్:978-93-81457-05-4. 2012.

[1] Number indicates at the end of each Vachana is from the book "Vachanamu", ISBN:978-93-81457-05-4, Edited in Kannada by Dr. M. M. Kalaburgi, Telugu translation: G. Chandrasekhara Reddy. Pub: Basava Samiti Bangalore-2012.

సూచిక (index)
*
Previousడోహర (డొక్కల) కక్కయ్యఘట్టివాళయ్యNext
*