గజేశ మసణయ్యగారి పుణ్యస్త్రీ మసణమ్మ

మకుటం మసణయ్య ప్రియ గజేశ్వర

బంగారన్నొదిలి లింగాన్ని ఆరాధించమని అంటారు
బంగారానికి లింగానికి విరోధం ఉందా?
స్త్రీని వదిలి లింగాన్ని చేరమని అంటారు
స్త్రీకి లింగానికీ విరోధం ఉందా?
మన్ను నొదలి లింగాన్ని చేరమంటారు
మన్నుకు లింగానికి విరోధం ఉందా?
అంగాన్ని వదలి లింగాన్ని చేరమంటారు
అంగానికి లింగానికి విరోధం ఉందా?
ఇంద్రియాల నొదిలి లింగాన్ని చేరమంటారు
ఇంద్రియాలకూ లింగానికి విరోధం ఉందా?
జగాన్ని వదిలి లింగాన్ని చేరమంటారు
జగానికి లింగానికి విరోధం ఉందా?
ఇది కారణం, పరంజ్యోతి పరమ కరుణి
పరమ శాంతుడనే లింగం
అలిగిన కారణం చించివేస్తే చూడవచ్చు
మరచిపొతే చూడలేం
తెలివితో చూచినప్పుడు కలిగినదే సుఖం
మసణయ్య ప్రియ గజేశ్వరా. - గజేశ మసణయ్యగారి పుణ్యస్త్రీ మసణమ్మ /1309 [1]

గజేశ మసణయ్యగారి పుణ్యస్త్రీ మసణమ్మ: గజేశ మసణయ్య పత్ని ఈమె. కర్జగి (అక్కలకోటె తాలూకా) మగనివూరు. బసవన్నగారి కీర్తిని విని ఇద్దరూ కల్యాణం చేరుకొంటారు. కాలం క్రి.శ.1160 అంకితముద్ర "మసణయ్య ప్రియ గజేశ్వర" దొరికిన వచనాలు 11 సృష్టి, లింగ స్వరూపం, ఎరుక మహాత్య్మం, గురులింగ జంగమ సంబంధాలు, శరణస్థుతి వీటిలో విశష్ట స్థానాన్నిలంకరించాయి. అందువల్ల వ్రతాచార నిష్ఠకే పరిమితమైన మిగతా అనేకులు వచనకారిణుల నుండి విభిన్నురాలై కనిపిస్తుందీమె.

Reference:

గ్రంథ ఋణం: వచనము (శరణుల వచన సంకలనం), కన్నడమూలం: డా||యం.యం. కల్బుర్గి, తెలుగు అనువాద సంపాదకుడు: గుత్తి (జోలదరాశి) చంద్రశేఖరరెడ్డి, ప్రకాశకులు: బసవసమితి, బసవభవనం, బసవేశ్వర సర్కిల్, బెంగళూరు-560001. ఐఎస్‍బిఎన్:978-93-81457-05-4. 2012.

[1] Number indicates at the end of each Vachana is from the book "Vachanamu", ISBN:978-93-81457-05-4, Edited in Kannada by Dr. M. M. Kalaburgi, Telugu translation: G. Chandrasekhara Reddy. Pub: Basava Samiti Bangalore-2012.

సూచిక (index)
*
Previousగజేశ మసణయ్యగొగ్గవ్వెNext
*