ఏలేశ్వర కేతయ్య

మకుటం ఏలేశ్వర లింగ
కాయకం: వ్యవసాయం

*

ఏ వ్రతం నేమం పట్టినా
ఆ వ్రతనేమభావం శుద్ధంగా వుండాలి
కత్తి, కృషి, యాచక, వాణిజ్యత్వాల ద్వారా వచ్చిన ద్రవ్యాల్లో
బాహ్యంలో వాడకం - అంతరంగంలో క్రమం
ఉభయాల్లో శుద్ధుడై వున్న భక్తుని అంగమే ఏలేశ్వరలింగపు అంగం! /1602 [1]

ఏలేశ్వర కేతయ్య: ఇతడు నేటి గుల్బర్గా జిల్లాలోని ఏలేరి గ్రామానికి చెందినవాడు. భార్య సాయిదేవమ్మ కాలం క్రి.శ.1160. వ్యవసాయం కాయకం. "ఆచారము తనువున కాశ్రయం ఎరుక మనసునకాశ్రయం" అనే నీతితో బ్రదికినవాడు. "ఏలేశ్వర లింగ" అంకితముద్రతో వచనాలు లభించాయి. అన్నీ కూడ చాలావరకు వ్రత-నియమ-శీల-ఆచారాల మహత్తును తెలుపుతుండేవిగా వున్నాయి.

తండ్రిని కొడుకు, పిలిచి, కొడుకును తండ్రి పిలిచి
బావ మరిదిని పిలిచి, మరిది బావను పిలిచి
ఇలా తమ బంధువులను జంగములని కలుసుకుని భుజించే
నిస్సిగ్గుల నియమం సుసాంగత్యం కాదు, ఏలేశ్వర లింగానికి! /1606 [1]

Reference:

గ్రంథ ఋణం: వచనము (శరణుల వచన సంకలనం), కన్నడమూలం: డా||యం.యం. కల్బుర్గి, తెలుగు అనువాద సంపాదకుడు: గుత్తి (జోలదరాశి) చంద్రశేఖరరెడ్డి, ప్రకాశకులు: బసవసమితి, బసవభవనం, బసవేశ్వర సర్కిల్, బెంగళూరు-560001. ఐఎస్‍బిఎన్:978-93-81457-05-4. 2012.

[1] Number indicates at the end of each Vachana is from the book "Vachanamu", ISBN:978-93-81457-05-4, Edited in Kannada by Dr. M. M. Kalaburgi, Telugu translation: G. Chandrasekhara Reddy. Pub: Basava Samiti Bangalore-2012.

సూచిక (index)
*
Previousఎలెగార (ఆకుల) కామణ్ణగజేశ మసణయ్యNext
*