ఎచ్చరిక కాయకపు ముక్తి నాథయ్య

మకుటం శుద్ధ సిద్ధ ప్రసిద్ధ ప్రసన్న కురంగేశ్వర లింగమా
కాయకం: రాత్రిపూట కావలివాడుగా వుండేవాడు.

*

నాలుగు జాముల్లో ఒక జాము
ఆకలి, కోరిక, మిగిలిన విషయాశకు సరిపోయింది
మరొక జాము నిద్ర, స్వప్నం, కలత నానా అవస్థలకు వదిలింది
మరోక జాము స్త్రీల వక్షస్థలం, ఆధర చుంబనం
వంటి అనేక విధ అంగ వికారాలతో చచ్చింది
ఇంకొక జాముంది
మీరు మీరు వచ్చిన దారిని తెలిసి
ముందరి బాగోగులను గమనించి
నిత్య నియమాలను విస్తరించుకొని
మీ శివార్చన, పూజ, ప్రణవపు ప్రమధాళి
భావం బలుపు, విరకద్తి విడుదల, సద్భక్తిముక్తి
ఇట్లీ కర్తవ్యపు కట్టళ్ళు తప్పకండి
అరణోదయానికి ముందే
ఖగ, విహంగాలు, పశుమృగాలు, నరమను కులం లేవకముందే
ధ్యానారూఢులు కండి
శుద్ధ సిద్ధ ప్రసిద్ధ, ప్రసన్న
కురంగేశ్వర లింగం కలియనెరిగితే...! /1597[1]

ఎచ్చరిక కాయకపు ముక్తి నాథయ్య: ఇతణ్ణి ముత్తణ్ణ అనికూడ పిలిచేవారు. కాలం క్రి.శ.1160 కాయకం- రాత్రిపూట కావలివాడుగా వుండేవాడు. "శుద్ధ సిద్ధ ప్రసిద్ధ ప్రసన్న కురంగేశ్వర లింగమా" అన్నది అంకితముద్ర. దొరికిన వచనాలు 11 అన్నీ కూడ కావలివాళ్ళ పరిభాష లోగొన్న ఆధ్యాత్మికను బోధిస్తాయి.

అంగ వికారము చాలు లేవండి
బహువైవిధ్యమయ ప్రకృతిని మరచి లేవండి
మీ భక్తి ముక్తుల లింగపు చేరిక తలచి లేవండి
మీ గురువాజ్ఞను
మీ విరక్తి జ్ఞానపు సావధానత తెలిసి లేవండి
చాటిం పైనది, రెప్పవేస్తే లేదు
శుద్ధ సిద్ధ ప్రసన్న కురంగేశ్వర లింగమును కలియనెరిగితే లేవండి! /1596 [1]

Reference:

గ్రంథ ఋణం: వచనము (శరణుల వచన సంకలనం), కన్నడమూలం: డా||యం.యం. కల్బుర్గి, తెలుగు అనువాద సంపాదకుడు: గుత్తి (జోలదరాశి) చంద్రశేఖరరెడ్డి, ప్రకాశకులు: బసవసమితి, బసవభవనం, బసవేశ్వర సర్కిల్, బెంగళూరు-560001. ఐఎస్‍బిఎన్:978-93-81457-05-4. 2012.

[1] Number indicates at the end of each Vachana is from the book "Vachanamu", ISBN:978-93-81457-05-4, Edited in Kannada by Dr. M. M. Kalaburgi, Telugu translation: G. Chandrasekhara Reddy. Pub: Basava Samiti Bangalore-2012.

సూచిక (index)
*
Previousడక్కా బొమ్మన్నఎడెమఠ నాగిదేవయ్య గారి పుణ్యస్త్రీ మసణమ్మNext
*