దుగ్గళె (దుగ్గల)

మకుటం దాసయ్య ప్రియరామనాథ
కాయకం: సాలెవాడు (బట్టలనేత) (Weaver)

భక్తుడైతే బసవణ్ణ వంటి వాడవ్వాలి
జంగమమైతే ప్రభుదేవునివంటి వాడవ్వాలి
యోగి ఆయితే సిద్ధరామయ్యవంటి వాడవ్వాలి
లింగభోగి అయితే చెన్న బసవణ్ణవంటి వాడవ్వాలి
ఐక్యుడయితే అజగణ్ణవంటి వాడవ్వాలి
ఇలాంటి వాళ్ళ కారుణ్య ప్రసాదాన్ని గొని
చచ్చినట్లుండాలి కాని తత్త్వమనే మాట నాకెందుకయ్యా
దాసయ్య ప్రియ రామనాథా / 1314 [1]

దుగ్గల: ఈమె (సాలె) జేడర దాసిమయ్యగారి సతీమణి. స్థలం ముదునూరు కాలం క్రీ.శ. 1100, వృత్తి బట్టలనేత. పురాణ రచనల్లో దాసిమయ్యతో పాటు ఈమె కథగూడ ప్రసిద్ధి కెక్కింది. రెండు వచనాలు లభించాయి. అంకితముద్ర "దాసయ్య ప్రియరామనాథ" వీటిలో బసవ, అల్లమ, చెన్నబసవ, మరుళ శంకరదేవ, సిద్ధరామ, అజగణ్ణలను స్మరించింది. బసవన్నగారి కాలంలోనూ ఈమె జీవించే వున్నదని తెలియవస్తున్నది.

Reference:

గ్రంథ ఋణం: వచనము (శరణుల వచన సంకలనం), కన్నడమూలం: డా||యం.యం. కల్బుర్గి, తెలుగు అనువాద సంపాదకుడు: గుత్తి (జోలదరాశి) చంద్రశేఖరరెడ్డి, ప్రకాశకులు: బసవసమితి, బసవభవనం, బసవేశ్వర సర్కిల్, బెంగళూరు-560001. ఐఎస్‍బిఎన్:978-93-81457-05-4. 2012.

[1] Number indicates at the end of each Vachana is from the book "Vachanamu", ISBN:978-93-81457-05-4, Edited in Kannada by Dr. M. M. Kalaburgi, Telugu translation: G. Chandrasekhara Reddy. Pub: Basava Samiti Bangalore-2012.

సూచిక (index)
*
Previousలద్దె సోమయ్యబాల సంగన్నNext
*