డోహర (డొక్కల) కక్కయ్య

మకుటం ఆభినవ మల్లికార్జున

నా కష్టకులపు సూతకం
మీ హస్తస్పర్శతో పోయింది
శుక్లశోణితం వలన వచ్చిన సూతకం
మిమ్ము ముట్టగానే బయలైనది
తాకిన, ముట్టిన సుఖాలనన్నిటినీ
లింగముఖానికి అర్పించినందున
నా పంచేంద్రియాలు బయలైనాయి
నా అంతరంగంలో జ్ఞానజ్యోతి ప్రసరించి
లోపలా బయలైంది
సంసార సంగమ అవస్థను మీరిన క్రియలో
నెమ్మది కల్గడంతో బహిరంగం బయలైంది
ఆభినవ మల్లికార్జునా
మిమ్ము ముట్టుకున్నందున నేనూ బయలైనాను /1786 [1]

డోహర (డొక్కల) కక్కయ్య: బసవాది శరణుల విశేష గౌరవానికి పాత్రుడైన దళిత శరణుడు. మాదిక వారిని ఆశ్రయించే డొక్కల (డోహర) జాతికి చెందినవాడు. మళవదేశం నుండి కల్యాణానికి వచ్చి శరణుడౌతాడు. కల్యాణ క్రాంతి (విప్లవం) జరిగిన తరువాత చెన్న బసవన్నను అనుసరించి ఉళివి దిశగా సాగుతాడు కక్కేరిలో ఐక్యమౌతాడు ఆతనిపేరు అక్కడొక బావి. చెరువు సమాధి వున్నాయి కాలం క్రి.శ.1160 "ఆభినవ మల్లికార్జున" అంకితముద్రతో 6 వచనాలు దొరికాయి. వాటిలో బసవాది శరణుల దయవలన హీనకులపు కర్మను పొగొట్టుకొని శరణత్వాన్ని పొందిన తీరును వివరిస్తాడు. లింగముచ్చి సొకగానే నా సర్వాంగాల త్రుప్పువదలి పొయిందయ్యా అన్నమాట పన్నేండవ శాతాబ్దపు సామాజిక విప్లవ స్వరూపాన్ని విప్పి (తెరచి) చూపుతున్నది.

నన్ను కష్ట కులంలో పుట్టించావయ్యా
ఓ లింగ తండ్రీ
చెడ్డానయ్యా మిమ్ము తాకరాదని భావించి
నా చెయ్యి తాకకుండా వుంటే మనస్సుతో తాకలేమా?
అభినవ మల్లికార్జునా! /1787 [1]

Reference:

గ్రంథ ఋణం: వచనము (శరణుల వచన సంకలనం), కన్నడమూలం: డా||యం.యం. కల్బుర్గి, తెలుగు అనువాద సంపాదకుడు: గుత్తి (జోలదరాశి) చంద్రశేఖరరెడ్డి, ప్రకాశకులు: బసవసమితి, బసవభవనం, బసవేశ్వర సర్కిల్, బెంగళూరు-560001. ఐఎస్‍బిఎన్:978-93-81457-05-4. 2012.

[1] Number indicates at the end of each Vachana is from the book "Vachanamu", ISBN:978-93-81457-05-4, Edited in Kannada by Dr. M. M. Kalaburgi, Telugu translation: G. Chandrasekhara Reddy. Pub: Basava Samiti Bangalore-2012.

సూచిక (index)
*
Previousచెన్నబసవన్నగావుది మాచయ్యNext
*