దాసోహం సంగణ్ణ

మకుటం శంభువునిందిటు, స్వయంభువునుండటు అతిబిలుడు చూడరా మాతులుంగ మధుకేశ్వర
కాయకం: అన్న సంతర్పణం

కుండలో వండిన అన్నాన్ని ఒక మెతుకకాక
పట్టి పట్టి పిసకతగునే?
గురుద్రోహిని లింగబాహ్యుని జంగమనిందుకుని
ఆఛారభ్రష్టుని జ్ఞానహీనుని
తెలిసీ చూసీ చేరుకుంటే
మాంసాన్ని వదిలి చేపకై ఎగబడే నక్కలాగా కాదా?
సదాచారంలో చేరి ఉండాలి
కట్టాచారంలో నిలిచి వుండాలి
శంభువుకీవల స్వయంభుకావల అతిబలుడు చూడుమా
మాతుళంగ మధుకేశ్వరుడు /1796 [1]

దాసోహం సంగణ్ణ: ఇతడు బనవాసిలోని మధుకేశ్వరుని భక్తుడు. అన్న సంతర్పణం ఈతని కాయకం. అందుకనే దాసోహం సంగణ్ణ అని పేరు కాలం క్రీ.శ. 1160 "శంభువునిందిటు, స్వయంభువునుండటు అతిబిలుడు చూడరా మాతులుంగ మధుకేశ్వర" అంకితముద్రతో ఇతని రచనలుగా 102 వచనాలు లభించాయి. ఎక్కువగా దాసోహ మహిమను తెలుపతున్నాయి. అర్పితానర్పితాలు, ఎరుక, ఆచారం, భక్తి స్వానుభావం, ప్రసాదం మొదలైన విషయాల తాత్విక వివరణ వీటిలో కనిపిస్తాయి.

చూచేవాళ్ళంతా ఆడగలరా?
మట్లాడేవాళ్ళందరూ లింగాంగయొగం ఎరుగుదురా?
సాధన చేసే బాలురందరూ రణరంగంజొచ్చి పోరాడగలరా?
ఈ మాటలహారాల సంసారపు దొంగయొగులందరూ
లింగాంగనిహిత యొగం ఎరుగుదురా?
శంభువుకీవల స్వయంభుకావల అతిబలుడు చూడుమా
మాతుళంగ మధుకేశ్వరుడు /1797[1]

మట్టిలో పుట్టిన బంగారం, రాతిలో పుట్టిన రత్నం
ఆల్చిప్పలో పుట్టిన ముత్యం, వృక్షంలో పుట్టిన గంధం
అవి తమ స్వస్థలాలను మీరి
పరస్థలాలలో నిల్చి ప్రాప్తి పొందినట్టు
పిండాండంలో పుట్టి, అండాన్ని వదిలి నిజ పిండమైనట్టు
గురువు కరకమలంలో పుట్టి
లింగమూర్తి సర్వాంగంలో పెరిగి
జంగమమైన నిరాకార ప్రసాదంలో కలిసి ఆనందుడైనవాడికి
బంధమోక్షకర్మాల వెంటపడడం కూడదు
అది నిరంగవస్తువు
శంభువుకీవల స్వయంభువుకావల అతిబలుడు చూడుమా
మాతుళంగ మధుకేశ్వరుడు /1799 [1]

Reference:

గ్రంథ ఋణం: వచనము (శరణుల వచన సంకలనం), కన్నడమూలం: డా||యం.యం. కల్బుర్గి, తెలుగు అనువాద సంపాదకుడు: గుత్తి (జోలదరాశి) చంద్రశేఖరరెడ్డి, ప్రకాశకులు: బసవసమితి, బసవభవనం, బసవేశ్వర సర్కిల్, బెంగళూరు-560001. ఐఎస్‍బిఎన్:978-93-81457-05-4. 2012.

[1] Number indicates at the end of each Vachana is from the book "Vachanamu", ISBN:978-93-81457-05-4, Edited in Kannada by Dr. M. M. Kalaburgi, Telugu translation: G. Chandrasekhara Reddy. Pub: Basava Samiti Bangalore-2012.

సూచిక (index)
*
Previousఅక్కనాగలాంబికదశగణ సింగిదేవుడుNext
*