దశగణ సింగిదేవుడు

మకుటం నాచయ్య ప్రియ మల్లినాథయ్య

సతిసుత మాతాపితులకని స్వీకరిస్తే మీపై ఒట్టు చూడుమా
మానవుల సేవ చేస్తే మీ పై ఒట్టు చూడుమా
మిమ్ముగాక అన్యలకు మ్రొక్కితే మీపై ఒట్టు చూడుమా
నా సతినిగాక అన్యసతిపై ఆశపడితే మీపై ఒట్టు చూడుమా
తనుమనధనాల వంచన వుంటే
నాచయ్యప్రియ మల్లినాథయ్యా, మీ పై ఒట్టు చూడుమా /1793 [1]

దశగణ సింగిదేవుడు: 1160లో వుండిన ఇతను దశగణాల్లో ఒక్కడు. నాల్గు వచనాలీయనవి లభ్యమైనాయి. అంకితముద్ర "నాచయ్య ప్రియ మల్లినాథయ్య" బసవన్నగారి వచనాల తీవ్ర ప్రభావానికిలోనైన ఈతని వచనాల్లో గురుభక్తి ఇష్టలింగ నిష్ఠ లేచి కనిపిస్తాయి.

పేళ్ళాం పిల్లలు వేశ్యలు
బంటులు పగవారు తప్పునాదేనయ్యా
జాగ్రత్ స్వప్న సుషుప్తిలో తప్పునాదేనయ్యా
నాచయ్యప్రియ మల్లినాథయ్యా,
నీవున్నవారిని నీవనని తప్పు నాదేనయ్యా. /1794 [1]

Reference:

గ్రంథ ఋణం: వచనము (శరణుల వచన సంకలనం), కన్నడమూలం: డా||యం.యం. కల్బుర్గి, తెలుగు అనువాద సంపాదకుడు: గుత్తి (జోలదరాశి) చంద్రశేఖరరెడ్డి, ప్రకాశకులు: బసవసమితి, బసవభవనం, బసవేశ్వర సర్కిల్, బెంగళూరు-560001. ఐఎస్‍బిఎన్:978-93-81457-05-4. 2012.

[1] Number indicates at the end of each Vachana is from the book "Vachanamu", ISBN:978-93-81457-05-4, Edited in Kannada by Dr. M. M. Kalaburgi, Telugu translation: G. Chandrasekhara Reddy. Pub: Basava Samiti Bangalore-2012.

సూచిక (index)
*
Previousదాసోహం సంగణ్ణదసరయ్య గారి పుణ్యస్త్రీ వీరమ్మNext
*