దసరయ్య గారి పుణ్యస్త్రీ వీరమ్మ

మకుటం గురుశాంతేశ్వర

చరణాయుధ వేళను తెలుసుకోండయ్యా
భక్తుడు వ్రతహీనుని తెలుసుకుని దరి చేరడయ్యా
దరిచేరినచో నరకం గురుశాంతేశ్వరా / 1313 [1]

దసరయ్య గారి పుణ్యస్త్రీ వీరమ్మ: ఈమె శరణుడు దసరయ్య పత్ని, కాలం క్రీ. శ. 1160 "గురుశాంతేశ్వర" మకుటంతో అయిదువచనాలు దొరికాయి. మనోచాంచల్యం శరణుని స్వరూపం వ్రతనిష్ఠ పాదోదక ప్రసాదాల మహాత్మ్యం ఈ వచనాల్లో ప్రతిపాదితాలు.

Reference:

గ్రంథ ఋణం: వచనము (శరణుల వచన సంకలనం), కన్నడమూలం: డా||యం.యం. కల్బుర్గి, తెలుగు అనువాద సంపాదకుడు: గుత్తి (జోలదరాశి) చంద్రశేఖరరెడ్డి, ప్రకాశకులు: బసవసమితి, బసవభవనం, బసవేశ్వర సర్కిల్, బెంగళూరు-560001. ఐఎస్‍బిఎన్:978-93-81457-05-4. 2012.

[1] Number indicates at the end of each Vachana is from the book "Vachanamu", ISBN:978-93-81457-05-4, Edited in Kannada by Dr. M. M. Kalaburgi, Telugu translation: G. Chandrasekhara Reddy. Pub: Basava Samiti Bangalore-2012.

సూచిక (index)
*
Previousదశగణ సింగిదేవుడుదసరయ్యNext
*