దసరయ్య

మకుటం దసరేశ్వరలింగ
కాయకం: నిత్యమూ తోటకుపోయి పూలు తెంపి తెచ్చి పూజచేయడం

పృథ్వి అంశం అంగమై
నీటి అంశం శుక్లశోణితమై
తేజం అంశం ఆకలియై
వాయువు అంశం జీవాత్మయై
ఆకాశపు అంశం బ్రహ్మరంధ్రమై
ఇలా ఈ ఐదుగుణాలున్న యెడల గెలుపు ఓటమి వదలవు
వీటినెక్కడవక్కడే దూరంగా ఉంచి
ఈ లాలనను వదలించవయ్యా
నాతో మీకు దాగుడుమూతలు వద్దు
అది నా తాకిడి కాదు
అది నీ తాకిడే దసరేశ్వరలింగా! /1795 [1]

దసరయ్య: బసవన్నగారి సమకాలికుడైన ఇతని జన్మస్థలం రామగొండ అనే గ్రామం. నిత్యమూ తోటకుపోయి పూలు తెంపి తెచ్చి పూజచేయడం ఈతని కాయకం. భార్య పేరు వీరమ్మ. ఒకసారి పూలు తృంచుతుండగా "అయ్యో నొచ్చితి" అన్న ధ్వని వినిపించింది. తదాది ఆయన చెట్లమీది పూవులను తృంచడం మాని రాలిపడినపూలను ఏరి తెచ్చి పూజచేయసాగాడు. దీనవల్ల ఇతడు ఉత్కట అహింసావాదిగా ఉండేవాడని తేటతెల్లమౌతుంది. "దసరేశ్వరలింగ" అన్న మకుటంతో ఈయన రచించిన 10 వచనాలు దొరికి వాటిలో అహింసా మార్గం ప్రమూఖంగా వ్యక్తమయింది. భాష సరళం, భావం తేలిక. ఇవి ఇతని వ్యక్తిత్వపు మృదు స్వభావాన్ని ప్రతిబింబిస్తున్నాయి.

Reference:

గ్రంథ ఋణం: వచనము (శరణుల వచన సంకలనం), కన్నడమూలం: డా||యం.యం. కల్బుర్గి, తెలుగు అనువాద సంపాదకుడు: గుత్తి (జోలదరాశి) చంద్రశేఖరరెడ్డి, ప్రకాశకులు: బసవసమితి, బసవభవనం, బసవేశ్వర సర్కిల్, బెంగళూరు-560001. ఐఎస్‍బిఎన్:978-93-81457-05-4. 2012.

[1] Number indicates at the end of each Vachana is from the book "Vachanamu", ISBN:978-93-81457-05-4, Edited in Kannada by Dr. M. M. Kalaburgi, Telugu translation: G. Chandrasekhara Reddy. Pub: Basava Samiti Bangalore-2012.

సూచిక (index)
*
Previousదసరయ్య గారి పుణ్యస్త్రీ వీరమ్మబొంతాదేవిNext
*