బొక్కసం చిక్కణ్ణ

మకుటం బసవప్రియ నాగేశ్వరలింగ
కాయకం: బిజ్జళుని కొలువులో ఇతడు బొక్కసం అధికారి (treasurer)

గాంధర్వానికి రాగాల పేర్లు పెట్టినట్లు
స్వర మొకటయినా, సంచార సంగతి గతి వర్ణములు వేరయినట్లు
ఆవులవన్నెలు వేరయినా పాలవన్నే ఒకటయినట్లు
కాయకాలు ఎన్నయినా
చేసే చేత, శరణులతో నడత
లింగమును కూడే కూటం ఒక్కటయి ఉండాలి
బసవన్నప్రియ నాగరేశ్వర లింగము నెరుగుటకై /1878 [1]

బొక్కసం చిక్కణ్ణ: కల్యాణ చక్రవర్తి బిజ్జళుని కొలువులో ఇతడు బొక్కసం అధికారగావుండినవాడు. కాలం క్రీ.శ. 1160 "బసవప్రియ నాగేశ్వరలింగ" అన్న మకుటంతోటి 10 వచనాలు దొరికాయి. తన వృత్తికి మూలమైన బొక్కసాన్ని ప్రతిమగా రూపకాలుగా మలచుకొని తత్వ వివేచన చేస్తాడు. ఇష్టలింగ ప్రాణలింగముల అభేదత్వం, కాయక మహాత్వాన్ని కొన్ని వచనాల్లో తెలియజేస్తూ కాయకంలోననే దేవుణ్ణి దర్శించాలి, "దేవజ్ఞానాన్ని పొందాలి" అని ప్రతిపాదిస్తాడు.

చలి ఉన్నంతవరకు వెచ్చ చేసికోవలి
వేడిమి ఉన్నంతవరకు చల్లదనము సమకూర్చుకోవాలి
ప్రొద్దున్నే మేల్కొని, రాత్రి పడుకోనే వరకు
అద్వైతం అనేది అసత్యం చూడుమా
ఇది కారణం, క్రియ మరువలేదు
ఎఱుక శూన్యమని విడువలేదు
అది శిలలో దాగిన అగ్ని, నువ్వుల్లోని నూనె
వాని పొందికలో కులమును చూడాలి
బసవన్నప్రియ నాగరేశ్వర లింగము నెఱుగుటకై /1879 [1]

Reference:

గ్రంథ ఋణం: వచనము (శరణుల వచన సంకలనం), కన్నడమూలం: డా||యం.యం. కల్బుర్గి, తెలుగు అనువాద సంపాదకుడు: గుత్తి (జోలదరాశి) చంద్రశేఖరరెడ్డి, ప్రకాశకులు: బసవసమితి, బసవభవనం, బసవేశ్వర సర్కిల్, బెంగళూరు-560001. ఐఎస్‍బిఎన్:978-93-81457-05-4. 2012.

[1] Number indicates at the end of each Vachana is from the book "Vachanamu", ISBN:978-93-81457-05-4, Edited in Kannada by Dr. M. M. Kalaburgi, Telugu translation: G. Chandrasekhara Reddy. Pub: Basava Samiti Bangalore-2012.

సూచిక (index)
*
Previousబాల సంగన్నబిబ్బి బాచయ్య Next
*