బిబ్బి బాచయ్య

మకుటం ఏణాంకధర సోమేశ్వర

గుడ్డివాడు అద్దాన్ని పట్టుకొని వున్నా ఏమిలాభం
బధిరునికి గాంధర్వమున్నా స్వర సంచయం తెలియునా?
అజ్ఞానికి దేహావసర పూజలేకాక
ఏణాంకధర సోమేశ్వరలింగం గురించిన
జ్ఞానం సన్నద్ధమై ఉండాలి. /1866 [1]

బిబ్బి బాచయ్య: రాయచూరు జిల్లా దేవదుర్గ తాలూకా గొబ్బూరు ఇతని పుట్టిన వూరు. ఇక్కడ "అర్పణకట్ట" అనేది వుంది. ఇది బాచయ్యగారి గద్దే కావచ్చునని ఊహించడమైనది. ఇతని కాలం క్రీ.శ. 1160. అంకితముద్ర "ఏణాంకధర సోమేశ్వర". 102 వచనాలు దొరికాయి. బాచయ్య షట్-స్థలాలలో మూడవదైవ ప్రసాది స్థలంలో నిలిచిన శరణుడు. అందువల్ల తన వచనాల్లో తాను నిలిచిన స్థలమైన ప్రసాదినిగూర్చి విశేషంగానూ విశిష్టంగానూ ప్రతిపాదించటం, సహజంగానే వుంది కొన్ని వెడగు (మార్మిక) వచనాలూ వున్నాయి. విభిన్న శిర్షికల ఆరు స్థలాల క్రింద వచనాలను విభజించడం జరిగింది.

తిలలో దాగిన తైలమును దంచి తీసినట్లు
చందనం మరుగునున్న గంధాన్ని అరగదీసి శ్వాసించినట్లు
సారంగ వాద్యనాదాన్ని తెంపి గ్రహించినట్లు
ఇష్ట జ్ఞానమును తెలిసికొనుటకు ఇదే దృష్టాంతము
ఏణాంకధర సోమేశ్వరలింగంలో ప్రాణలింగి స్థలమిది. /1868 [1]

నీరూ మన్నులా, వేరు సారంలా, గంధము చెట్టులా
ఒకటి నొకటి వదలి ఉండలేనట్లు
అంగ లింగ ప్రాణయోగ సంబంధంలో ఎడము లేదు
ఏణాంకధర సోమేశ్వరలింగానికి. /1871 [1]

రుచిలేని పండు, వాసనలేని పూవు
సారములేని ద్రవం, అవి ఎవరికి యొగ్యం?
అజ్ఞాని ఇచ్ఛానుసారపు వట్టి డాంభిక పూజ
చేరేనేలేదు, ఏణాంకధర సోమేశ్వరలింగందరికి /1876 [1]

Reference:

గ్రంథ ఋణం: వచనము (శరణుల వచన సంకలనం), కన్నడమూలం: డా||యం.యం. కల్బుర్గి, తెలుగు అనువాద సంపాదకుడు: గుత్తి (జోలదరాశి) చంద్రశేఖరరెడ్డి, ప్రకాశకులు: బసవసమితి, బసవభవనం, బసవేశ్వర సర్కిల్, బెంగళూరు-560001. ఐఎస్‍బిఎన్:978-93-81457-05-4. 2012.

[1] Number indicates at the end of each Vachana is from the book "Vachanamu", ISBN:978-93-81457-05-4, Edited in Kannada by Dr. M. M. Kalaburgi, Telugu translation: G. Chandrasekhara Reddy. Pub: Basava Samiti Bangalore-2012.

సూచిక (index)
*
Previousబొక్కసం చిక్కణ్ణభోగణ్ణ Next
*