బసవలింగదేవుడు

మకుటం మత్ర్పాణనాథ మహాశ్రీగురు సిద్ధలింగేశ్వర

అయ్యా మంటిపై నాసతో మోహించేనయ్యా
నా జివాత్మ
కన్నెలపై నాసతో కరగి మరగిందయ్యా
నా అంతరాత్మ
పొన్నుపై ఆశామలంలో కంది కుందెనయ్యా
నా పరమాత్మ
ధనధన్యాలపై నాసతో పొడి పొడియైనదయ్యా
నా నిర్మలాత్మ
తల్లితండ్రి బంధు బలగమనే
ఆశల కొలనిలో పోట్లాడి చచ్చెనయ్యా
నా జ్ఞానాత్మ
అన్నదమ్ములు, అక్కచెల్లేళ్లు, వదిన మరదళ్ళను
ఆశల సంకెళ్ళలో చిక్కినదయ్యా
నా భూతాత్మ
ఇట్లీ జడాత్ముల సంగంవల్ల సత్య భ్రష్టుడైతినయ్యా
గురువర్యా ఇంక నాకు గతియేదయ్యా
శ్రీ గురులింగ జంగమమా
హరహర శివశివ జయజయ కరుణాకర
మత్ప్రాణనాథ, మహా శ్రీ గురుసిద్ధలింగేశ్వరా /2438 [1]

బసవలింగదేవుడు: ఇతడు తోంటద సిద్ధలింగ శివయొగి శిష్య పరంపరకు చెందిన గురుశిష్యదేవుని శిష్యడు. స్వస్థలం "హరదనహళ్ళి". కాలం క్రీ.శ. 1700. "మత్ర్పాణనాథ మహాశ్రీగురు సిద్ధలింగేశ్వర" వచనాంకితంగా 36 వచనాలు లభించాయి. ఇవి గురు సిద్ధ లింగేశ్వరు సంకలనం చేసిన "చిదైశ్వర్య చిదాభరణ" కృతిలోని "మహాజ్ఞాని యొక్క సర్వపరిత్యాగ స్థలం" అనే స్థలం క్రింద ఒకేవైపు కలసివుంచారు. ఇవన్నీ గురువుగారితో విన్నపాలుగా నున్నాయి.

అయ్యా నాలో మీరెంత వెదికినా
రవ్వంత సుగుణం లేదయ్యా
నాలో మీరు గమనించితే
సప్త సముద్రాలంత సప్తద్వీపాలంత అపరాధ ముందయ్యా
తండ్రి నా అపరాధములు లెక్కించక
మీ కరుణార్ధ్ర దృష్టితో కావుమయ్యా
పరమారాధ్య పరాత్పరమూర్తి
శ్రీ గురులింగ జంగమమా
మీకు ఈరేడు లోకాలలోనూ
అపరాధ క్షమితులను బిరుదున్నది కదయ్యా
హరహర శివశివ జయజయ కరుణాకర
మత్ప్రాణనాథ, మహా శ్రీ గురుసిద్ధలింగేశ్వరా /2439 [1]

Reference:

గ్రంథ ఋణం: వచనము (శరణుల వచన సంకలనం), కన్నడమూలం: డా||యం.యం. కల్బుర్గి, తెలుగు అనువాద సంపాదకుడు: గుత్తి (జోలదరాశి) చంద్రశేఖరరెడ్డి, ప్రకాశకులు: బసవసమితి, బసవభవనం, బసవేశ్వర సర్కిల్, బెంగళూరు-560001. ఐఎస్‍బిఎన్:978-93-81457-05-4. 2012.

[1] Number indicates at the end of each Vachana is from the book "Vachanamu", ISBN:978-93-81457-05-4, Edited in Kannada by Dr. M. M. Kalaburgi, Telugu translation: G. Chandrasekhara Reddy. Pub: Basava Samiti Bangalore-2012.

సూచిక (index)
*
Previousపరంజ్యోతిహోడెహుల్ల బంకణ్ణNext
*