బళ్ళేశమల్లయ్య

మకుటం బళ్ళేశ్వర
కాయకం: వ్యాపారవృత్తి

అపార మహిమాన్వితుడంటుంది మీ ఢంకా
కోరుకున్నదిచ్చేవాడంటుంది మీ తప్పెట
జగవందిత లోకనాయకుడంటుంది మీ శంఖం
పరదైవం లేదంటుంది మీ ఢమరుకం
శివుడు వేధించడనేవారి నోటిని త్రిశూలంతో పాడుస్తానని
బళ్ళేశ్వరలింగని చాటింపు ముల్లోకాలలోనిదయ్యా /1844 [1]

బళ్ళేశమల్లయ్య: మూలత: జైన వ్యాపారియైన మల్లశెట్టి శరణ ధర్మాన్ని స్వీకరించి మల్లయ్యయైనాడు. ధాన్యమున కొలిచే సేరునే లింగ స్వరూపంలో గాంచి పూజించి బళ్ళేశమల్లయ్య అయినాడు. వ్యాపారవృత్తిని చేపట్టిన ఇతను శరణుల అనుభావగోష్టిలో పాలుపంచుకోవటం ద్వారా తాను సిద్ధింపచేసుకొన్న అనుభావంతో వచన రచనగా గావించాడు. దొరికిన 9 కూడ వెడగు (మార్మిక) వచనాలే కాలం క్రీ.శ. 1160 అంకితముద్ర "బళ్ళేశ్వర".

ఏ ప్రాణికి నొప్పి కలిగించొద్దు
పరస్త్రీల సంగం వద్దు
పరధనానికి ఆశపడవద్దు
పరదైవానికి నమస్కరించవద్దు
ఈ చతుర్విధాలు తహతహగా చేస్తున్నప్పుడు
పరులు చూస్తారు, చూడలేదని అనుకోవద్దు
బళ్ళేశ్వరలింగునికెవరు చాటు చెయ్యకూడదు గనుక
అఘోర నరకంలోకి నెట్టుతాడు. /1845 [1]

Reference:

గ్రంథ ఋణం: వచనము (శరణుల వచన సంకలనం), కన్నడమూలం: డా||యం.యం. కల్బుర్గి, తెలుగు అనువాద సంపాదకుడు: గుత్తి (జోలదరాశి) చంద్రశేఖరరెడ్డి, ప్రకాశకులు: బసవసమితి, బసవభవనం, బసవేశ్వర సర్కిల్, బెంగళూరు-560001. ఐఎస్‍బిఎన్:978-93-81457-05-4. 2012.

[1] Number indicates at the end of each Vachana is from the book "Vachanamu", ISBN:978-93-81457-05-4, Edited in Kannada by Dr. M. M. Kalaburgi, Telugu translation: G. Chandrasekhara Reddy. Pub: Basava Samiti Bangalore-2012.

సూచిక (index)
*
Previousభోగణ్ణ బాలబొమ్మన్నNext
*