బాహూర బొమ్మణ్ణ

మకుటం సంగన బసవన్న సాక్షిగా బ్రహ్మేశ్వరలింగ
కాయకం: తోటపని

కాగిన లోహంపై నీరు చల్లితే
నీటిని త్రాగింది వేడియా? (లోహమా?) ఇనుమా?
గ్రహించుటే అంగలింగ సంబంధం
పాలు పొంగినప్పుడు గమనించి నీరు చల్లితే
ఆ నీటిని త్రాగింది పాలా? పాత్రా?
ఇది గ్రహిమచుటే
క్రీయాజ్ఞానం ఆత్మ లింగ సంబంధం
ఇట్లే ఉభయముల లోతు నెరిగినప్పుడు
క్రీయకు వర్తనం ఎరుకకు సంగము
ఈ గుణం సంగన బసవని క్రీడ
బ్రహ్మేశ్వర లింగం లోతు తెరిగినవారి వినోదం. /1852 [1]

బాహూర బొమ్మణ్ణ: బిజాపురం జిల్లా ముద్దేబిహాళ తాలూకా బాహూరు ఇతని స్వస్థలం. కాలం క్రీ.శ. 1160 కాయకం తోటపని. "సంగన బసవన్న సాక్షిగా బ్రహ్మేశ్వరలింగ", అన్న అంకితముద్రతో వచనాల రచనసాగింది. దొరికిన 41 వచనాల్లో షట్‍స్థల నిరూపణ వుంది. అన్ని వచనాల్లోనూ బసవన్నగారి పేరు ఏదో ఒక రీతిలో ఈ వచనాల్లో అగుపడటం ఒక విశేషం.

కృషితో రెపటి ఫలాన్ని పొందునట్లు
కత్తి సాముతో రాగల శతృ బలాన్ని గెలుచునట్లు
సత్క్రియామార్మంలోని మర్మధర్మాలు గ్రహించి
ఎదురయ్యే అసుర కర్మాల తమో బంధాల నీది
గెలవాలంటే ఇంతకు మించిన మార్గంలేదు
ఇది వస్తువూజారి విశ్వాసం - సంగన బసవని సంబంధం
బ్రహ్మేశ్వర లింగాన్ని తెలుసుకోవడానికి నమ్మకమైనదారి. /1854 [1]

నోరు మూసి ముక్కుతో తినవచ్చా?
ముక్కు మూసి నోటితో వాసన చూడవచ్చా?
కళ్ళు మూసి చెవితో చూడవచ్చా?
చెవి మూసి కళ్ళతో వినవచ్చా?
ఇలా వీటికి ఆత్మ ఒక్కటే అని అంటే
తమతమ స్వస్థానాలలో కాక నిదర్శనాలు వెదుకరాదు
ఏ స్థలాన్ని నమ్మినా, ఆ స్థలంపై విశ్వాసం ఉండాలి
ఇది సంగన బసవని భక్తి
బ్రహ్మేశ్వర లింగము నెరుగుటకు ఏర్పడిన మార్గం. /1859 [1]

Reference:

గ్రంథ ఋణం: వచనము (శరణుల వచన సంకలనం), కన్నడమూలం: డా||యం.యం. కల్బుర్గి, తెలుగు అనువాద సంపాదకుడు: గుత్తి (జోలదరాశి) చంద్రశేఖరరెడ్డి, ప్రకాశకులు: బసవసమితి, బసవభవనం, బసవేశ్వర సర్కిల్, బెంగళూరు-560001. ఐఎస్‍బిఎన్:978-93-81457-05-4. 2012.

[1] Number indicates at the end of each Vachana is from the book "Vachanamu", ISBN:978-93-81457-05-4, Edited in Kannada by Dr. M. M. Kalaburgi, Telugu translation: G. Chandrasekhara Reddy. Pub: Basava Samiti Bangalore-2012.

సూచిక (index)
*
Previousబాలబొమ్మన్నమనసంద మారితందె (తండ్రి)Next
*