బాల సంగన్న

మకుటం కమఠేశ్వరలింగ

బంగారానికి బహిరంతరము లుంటాయా?
కర్పూరం, చందనం, అగరు, బంతి, చామంతి
ముల్ల, మల్లే, మందారం, మరువం, దవనం
పచ్చ, సంపెంగ, మొగలి మొదలైన
సకల పత్ర పుష్పాలన్నింటికి బహిరంతరము లుంటాయా?
తమలో అందం ఉన్నంతవరకూ సర్వాంగములలో
సుగంధం పరిపూర్ణంగా ఉన్నట్లే
కమఠేశ్వరలింగంలో ఉభయ సూతకములు
మాసినట్లుంటుంది శరణుని ఉనికి. /1850 [1]

బాల సంగన్న: ఇతని జీవిత విశేషాలు తెలియవు. కాలం క్రీ.శ. 1160 అంకితముద్ర "కమఠేశ్వరలింగ". 8 వచనాలు దొరికాయి. జీవం. ఆత్మ, అర్పితం, శరణుడు వీటి లక్షణాల్ని తనదే అయిన విధానంలో వివరిస్తాడు. వచనాల్లో ఉపమానాలూ, దృష్టాంతాల ద్వారా లింగాంగ సామరస్యంలాంటి జటిల విషయాన్ని సరళ సుందరంగా మనసుకెక్కెట్లు చెప్పబడ్డాయి.

Reference:

గ్రంథ ఋణం: వచనము (శరణుల వచన సంకలనం), కన్నడమూలం: డా||యం.యం. కల్బుర్గి, తెలుగు అనువాద సంపాదకుడు: గుత్తి (జోలదరాశి) చంద్రశేఖరరెడ్డి, ప్రకాశకులు: బసవసమితి, బసవభవనం, బసవేశ్వర సర్కిల్, బెంగళూరు-560001. ఐఎస్‍బిఎన్:978-93-81457-05-4. 2012.

[1] Number indicates at the end of each Vachana is from the book "Vachanamu", ISBN:978-93-81457-05-4, Edited in Kannada by Dr. M. M. Kalaburgi, Telugu translation: G. Chandrasekhara Reddy. Pub: Basava Samiti Bangalore-2012.

సూచిక (index)
*
Previousదుగ్గళె (దుగ్గల)బొక్కసం చిక్కణ్ణNext
*