బాచి కాయకం బసవన్న

మకుటం బసవప్రియ విశ్వకర్మటమునకు కాళికా విమల రాజేశ్వరలింగ
కాయకం: వడ్రంగి (Carpenter)

కులగోత్రాజాతి సూతకాల చేత
చెడినవారు కోటానుకోటి
జనన సూతకంచేత చెడినవారు అనంతకోటి
మాటల సూతకంచేత మొసపొయినవారు
మను మునిస్తొమ అగణిత కోటి
ఆత్మ సూతకంచేత అహంకరించి చెడినవారు
హరిహర బ్రహ్మాదులందరూ
యదృష్టం తన్నష్టం అన్నది గ్రహించక
పదునాలుగు లోకాలు పురాకృత కర్మ మూలంగా
మళ్ళీ మళ్ళీ పుడుతూనే ఉన్నారయ్యా
ఇలా సూతకపు ప్రపంచాన్ని వదలలేని పాషండులైన కుమతులకు
పరబ్రహ్మం ప్రాప్తిస్తుందా అయ్యా?
ఈ కారణంచేత నామరూప క్రియలకు దొరికేవాడు కాదయ్యా
అగమ్య అప్రమాణ అగోచరమయ్యా
బసవప్రియ విశ్వకర్మటానికి కాళికావిమల
రాజేశ్వరలింగం కాక మిగిలినవారికి లేదంటాను. -బాచికాయకం బసవన్న/1846 [1]

బాచి కాయకం బసవన్న: వడ్రంగి కాయకం వాడైన ఈతని కాలం క్రీ.శ. 1160 "బసవప్రియ విశ్వకర్మటమునకు కాళికా విమల రాజేశ్వరలింగ" అంకితముద్రతో 30 వచనాలు దొరికినవి. వండ్రంగం పారిభాషిక పదాలతో తత్వ ప్రధానంగా వుండి కొన్ని వెడగు వచనాలూ వున్నాయి.

Reference:

గ్రంథ ఋణం: వచనము (శరణుల వచన సంకలనం), కన్నడమూలం: డా||యం.యం. కల్బుర్గి, తెలుగు అనువాద సంపాదకుడు: గుత్తి (జోలదరాశి) చంద్రశేఖరరెడ్డి, ప్రకాశకులు: బసవసమితి, బసవభవనం, బసవేశ్వర సర్కిల్, బెంగళూరు-560001. ఐఎస్‍బిఎన్:978-93-81457-05-4. 2012.

[1] Number indicates at the end of each Vachana is from the book "Vachanamu", ISBN:978-93-81457-05-4, Edited in Kannada by Dr. M. M. Kalaburgi, Telugu translation: G. Chandrasekhara Reddy. Pub: Basava Samiti Bangalore-2012.

సూచిక (index)
*
Previousబాచికాయకపు బసవన్నగారి పుణ్యస్త్రీ కాళమ్మతోంటద సిద్ధలింగ శివయోగిNext
*