అవసరం రేకన్న

మకుటం: సద్యోజాత లింగ

*

వేపచెట్టు కింద కూచుని
బెల్లాన్ని తింటే చేదు అవుతుందా?
అంధకుడు అమృతాన్ని తాగితే పులుపు తగులుతుందా?
కుంటివాడు పయనానికి దారిలేదు అంటే
అతనిని చంపేవాళ్ళున్నారా?
ఇది క్రియా శ్రద్ధ, శుశ్రూషా భావం సద్యోజాత లింగానికి /1467 [1]

అవరసరం రేకన్న: కాలం క్రి.శ.1160. సద్యోజాత లింగ అంకితముద్రతో 105 వచనాలు దొరికాయి. తత్త్వం-అనుభావ -వెడగు (మార్మిక) విధానం ప్రధానంగా వచనాలు ముప్పెటలుగా సాగింది.

చెట్టెక్కనిదే పండు కోయవచ్చా
కుసుమం లేకుండా వాసన్ను ధరించవచ్చా
ఉపదృష్ట లేకుండా నిజదృష్టను చూడవచ్చా
క్రియా శ్రద్ధ లేనిదే త్రివిధ కర్తత్వం సాధ్యామౌతుందా
ఇది కారణం, గురువు ఎడల సద్భావం లింగం పట్ల మూర్తిధ్యానం
జంగమంలో త్రివిధమల దూరుడై ఉండాలి
సద్భక్తుని అంగం, చిద్ఘన వస్తువు సంగం, సద్యోజాతలింగానికి సుసంగం. /1468 [1]

Reference:

గ్రంథ ఋణం: వచనము (శరణుల వచన సంకలనం), కన్నడమూలం:డా||యం.యం. కల్బుర్గి, తెలుగు అనువాద సంపాదకుడు: గుత్తి (జోలదరాశి) చంద్రశేఖరరెడ్డి, ప్రకాశకులు: బసవసమితి, బసవభవనం, బసవేశ్వర సర్కిల్, బెంగళూరు-560001. ఐఎస్‍బిఎన్:978-93-81457-05-4. 2012.

[1] Number indicates at the end of each Vachana is from the book "Vachanamu", ISBN:978-93-81457-05-4, Edited in Kannada by Dr. M. M. Kalaburgi, Telugu translation: G. Chandrasekhara Reddy. Pub: Basava Samiti Bangalore-2012.

సూచిక (index)
*
Previousఅల్లమ ప్రభుఆదయ్యNext
*