అరివిన మారితందె (తెలివైన మారితండ్రి)

మకుటం సదాశివమూర్తి

నీళ్ళు మన్ను కలసి ఘటం అయినట్లు
చిత్తు శక్తి కలసి నాకు ఇష్టలింగమై నిలిచాయి కదా!
చిత్తం నిలుచుటకు గురుతై
ఆ చిహ్నం మరపులో
నేను పొందిన సకలేంద్రియాలను ఈదడానికి తెప్పవై
భవసాగరం దాటించావు కదా!
భక్తి ప్రియ సత్యకరండ మూర్తి
సదాశివ లింగమా
నా అంగంలో కరగిపోక ఉండు /1432 [1]

పాలిచ్చే పశువుకు తృణ ధాన్యాలను వేసినపుడు
పాలను అధికంగా ఇచ్చినట్టు
త్రిశుద్ధతతో మన: వచన కాయాలు
త్రికరణ శుద్ధిగా ఉన్నప్పడు
వస్తువు ఆధిక్యం లభిస్తుంది
అనిత్యత వీడి వెలుగు నిండుతుంది
సదాశివమూర్తి లింగ సంతోషానికి నెలవు. /1439 [1]

అరివిన మారితందె (తెలివైన మారితండ్రి): కాలం క్రి.శ.1300 సదాశివమూర్తి అంకితముద్రతో సుమారు 309 వచనాలు దొరికాయి. పేరులో చేరిన విశేషణం, ఇతని వచనాలూ, ఎరుక విషయాన్ని ప్రాముఖ్యంగా పేర్కొంటాయి. తత్వప్రధానములైన ఇతని వచనాల్లో గురులింగ జంగమ లింగాయత తత్వాల వివేచన వుంది. ఎక్కువ వచనాలు ’వెడగు’ (మర్మ) పద్ధతిలో వున్నాయి.

రాయి, రప్ప, మన్నుల మాటున పూజలందుకునేది వస్తువా?
తన మనస్సులోని తెలివి కాని
అక్కడున్నది తెలిసికొనే తెలివి తానే నిజవస్తవై వెలుగుతుంది
సదాశివమూర్తి లింగమై /1441 [1]

Reference:

గ్రంథ ఋణం: వచనము (శరణుల వచన సంకలనం), కన్నడమూలం:డా||యం.యం. కల్బుర్గి, తెలుగు అనువాద సంపాదకుడు: గుత్తి (జోలదరాశి) చంద్రశేఖరరెడ్డి, ప్రకాశకులు: బసవసమితి, బసవభవనం, బసవేశ్వర సర్కిల్, బెంగళూరు-560001. ఐఎస్‍బిఎన్:978-93-81457-05-4. 2012.

[1] Number indicates at the end of each Vachana is from the book "Vachanamu", ISBN:978-93-81457-05-4, Edited in Kannada by Dr. M. M. Kalaburgi, Telugu translation: G. Chandrasekhara Reddy. Pub: Basava Samiti Bangalore-2012.

సూచిక (index)
*
Previousఅముగె రాయమ్మఅల్లమ ప్రభుNext
*