అంగసోంకు లింగ తందె (తండ్రి)

మకుటం భోగ బంకేశ్వరలింగ

అంగసోంకు లింగతందె (తండ్రి)
చెట్టులోని అగ్ని తనను తానె దహించగలదా
రాతిలోన వెలుగు, తనకు తానే కాంతి నివ్వగలదా
అలాంటిదే కుటిలుని భక్తి, నీచుని విరక్తి
మధించికాని దిట్టమైన విరక్తిని చూడలేం
సత్యాసత్యాలను ప్రత్యక్షంగా ఋజువు చేయకుండా
నిజం తెలుసుకోలేం
గురువైనా లింగమైనా జంగమమైనా
పరీక్షించి గ్రహించని భక్తి, విరక్తి
చిల్లుపడిన కుండలో నీరు, సూత్రం తెగిన (గాలిపటం) బొమ్మ
నిజ నేత్రానికి తప్పిన దృష్టి
వేళ్ళు పైకి ఉన్న చెట్టుకు నీళ్ళు పోసే ఆలనపాలన వుందా?
ఇలా ఏ క్రియలో అయినా భావ శుద్ధాత్ముడైన ఆలనపాలన ఉండాలి
భోగ బంకేశ్వరలింగ సంగంలోని శరణుని సుఖం /1375 [1]

అంగసోంకు లింగ తందె (తండ్రి): ఈయన క్రి.శ. 1160 సుమారు కాలంవాడు. దొరికిన వచనాలు 11. అంకితముద్ర "భోగ బంకేశ్వరలింగ". వచనాల్లో తాత్వికత ఎక్కువగా వుండి, ఆత్మ-ఎరుకలకు తగులుకొనే సుగుణ-దుర్గుణ స్వరూపం, సాకార నిరాకారలు ఏకము కావాలన్న నిలువు, అర్పణ పూర్వకమైన రీతి నీతులను తెలియజేస్తాయి.

Reference:

గ్రంథ ఋణం: వచనము (శరణుల వచన సంకలనం), కన్నడమూలం:డా||యం.యం. కల్బుర్గి, తెలుగు అనువాద సంపాదకుడు: గుత్తి (జోలదరాశి) చంద్రశేఖరరెడ్డి, ప్రకాశకులు: బసవసమితి, బసవభవనం, బసవేశ్వర సర్కిల్, బెంగళూరు-560001. ఐఎస్‍బిఎన్:978-93-81457-05-4. 2012.

[1] Number indicates at the end of each Vachana is from the book "Vachanamu", ISBN:978-93-81457-05-4, Edited in Kannada by Dr. M. M. Kalaburgi, Telugu translation: G. Chandrasekhara Reddy. Pub: Basava Samiti Bangalore-2012.

సూచిక (index)
*
Previousఅక్కమ్మఅగ్ఘవణి హంపయ్య (అర్ఘ్యం)Next
*