అనామిక నాచయ్య

మకుటం నాచయ్యప్రియ చెన్నరామ

అనామిక నాచయ్య
ఆకలికి చావు లేదు - విషయాలకు కులం లేదు
మరణానికి మన్నన లేదు - ఆశకు అంతు లేదు
వీటికి వంచకుడు, అనామిక నాచయ్య ప్రియ చెన్న రామయ్యా / 1420

అనామిక నాచయ్య: ఈతని స్థలం మారుడిగె గ్రామం, అనామిక అన్నది విశేషణం, ఈతడు శూద్రడైన విషయం సూచినమవుతోంది. వృత్తి: గానుగాడించడం, కాలం: క్రి.శ. 1160. "నాచయ్యప్రియ చెన్నరామ" ముద్రతో 5 వచనాలు దొరికాయి. వెడగు (వికట కవిత్వము) ధోరణిలోని ఈ వచనాల్లో తాత్విక విషయ ప్రతిపాదనలున్నాయి.

Reference:

గ్రంథ ఋణం: వచనము (శరణుల వచన సంకలనం), కన్నడమూలం:డా||యం.యం. కల్బుర్గి, తెలుగు అనువాద సంపాదకుడు: గుత్తి (జోలదరాశి) చంద్రశేఖరరెడ్డి, ప్రకాశకులు: బసవసమితి, బసవభవనం, బసవేశ్వర సర్కిల్, బెంగళూరు-560001. ఐఎస్‍బిఎన్:978-93-81457-05-4. 2012.

[1] Number indicates at the end of each Vachana is from the book "Vachanamu", ISBN:978-93-81457-05-4, Edited in Kannada by Dr. M. M. Kalaburgi, Telugu translation: G. Chandrasekhara Reddy. Pub: Basava Samiti Bangalore-2012.

సూచిక (index)
*
Previousఅజగన్న(ణ్ణ)అప్పిదేవయ్యNext
*