అముగె రాయమ్మ

మకుటం అముగేశ్వరా

ఉత్తమమైన గుర్రాన్ని చర్నాకోలతో అదలించిన వాళ్ళుంటారా?
పట్టణానికి దొర అయ్యాక జాతిగోత్రాలను తెలుసుకొనేవాళ్ళుంటారా?
పరమ సుజ్ఞానికి ప్రాణం మీద తీపి ఉంటుందా?
లింగాన్ని నమ్మిన శరణుని ఎవరెవరో దూషిస్తే, సందేహించాలా?
ఇహలోకంవారు తిట్టారని బాధపడ్డం ఎందుకు?
అముగేశ్వర లింగాన్ని తెలుసుకున్న శరణునికి
ఎవరు పొగడితే ఏమిటి? ఎవరు తిడితే ఏమిటి? /1266 [1]

అముగె రాయమ్మ: ఈమె అముగె దేవయ్యగారి పత్ని. వరదానియమ్మ అన్నది మరో పేరు. మహారాష్ట్ర సోలాపురం నుండి భర్తతోపాటు కల్యాణానికి వచ్చింది. తర్వాత పుళుజెకు వెళ్ళి అక్కడే ఐక్యమైనది. ఈమెవి 115 వచనాలు లభించాయి. కాలం క్రి.శ.1160. కపట శరణులను, పంచకులను తీవ్రంగా విమర్శించింది. అముగేశ్వరా అన్నది మకుటం. ఈమె వచనాలలో నిక్కచ్చితనం నిర్భీతి చాలా అందంగా చొప్పడినాయి.

Reference:

గ్రంథ ఋణం: వచనము (శరణుల వచన సంకలనం), కన్నడమూలం:డా||యం.యం. కల్బుర్గి, తెలుగు అనువాద సంపాదకుడు: గుత్తి (జోలదరాశి) చంద్రశేఖరరెడ్డి, ప్రకాశకులు: బసవసమితి, బసవభవనం, బసవేశ్వర సర్కిల్, బెంగళూరు-560001. ఐఎస్‍బిఎన్:978-93-81457-05-4. 2012.

[1] Number indicates at the end of each Vachana is from the book "Vachanamu", ISBN:978-93-81457-05-4, Edited in Kannada by Dr. M. M. Kalaburgi, Telugu translation: G. Chandrasekhara Reddy. Pub: Basava Samiti Bangalore-2012.

సూచిక (index)
*
Previousఅముగే దేవయ్యఅరివిన మారితందె (తెలివైన మారితండ్రి)Next
*