అక్కనాగలాంబిక

మకుటం బసవన్న ప్రియ చెన్న సంగయ్య
కాయకం: అనుభవమంటపం నిర్వహణ, శరణ బలగానికి నేతృత్వం

మనోనాథుడు మహాదేవుడు మనసు పడ్డాడని
మునుషుల చేత ఒక్కొక్కటి మాట్లాడిస్తుంటాడు
ఇందుకు కలతపడకు మనసా, ఆతురపడకు తనువా
నిజాన్ని మరజిపోకు చూడు, నిశ్చింతగా ఉండు మనసా
బసవన్న ప్రియ చెన్న సంగయ్య
కొండంతటి అపరాధాన్ని ఒక్క వ్రేలితో తుడుస్తాడు. /1315 [1]

అక్కనాగలాంబిక: నాగమ్మ, అక్కనాగమ్మ అని పిలువబడే ఈమె బసవన్నగారి సోదరి. కాలం క్రీ.శ. 1160 తండ్రి, మాదిరాజ తల్లి మాదలాంబిక. జన్మస్థలం ఇంగళేశ్వర బాగేవాడి. మగడు శివదేవుడు. కొడుకు చెన్నబసవన్న. బసవన్నగారి ఉజ్వల జీవితాన్ని రూపొందించడంలో ఆమెదే ప్రముఖపాత్ర. కల్యాణ నగరంలోని బసవన్నగారి మహాగృహం, అనుభవమంటపం వీటి నిర్వహణలో ఆమె కార్యదక్షత బాగా తెలుస్తుంది. కల్యాణక్రాంతి సమయంలో శరణ బలగానికి నేతృత్వం వహించి ఉళువికి వస్తుంది. చెన్న బసవన్న (నిర్యాణం తర్వాత) ఐక్యం ఆయిన తరువాత చిక్కమగుళూరు జిల్లా ఎణ్ణెహోళి తీరాన తరీకెరె అనే వూళ్ళో బయలవుతుంది.

బసవన్న ప్రియ చెన్న సంగయ్య అన్నది ఈమె వచనాల అంకితముద్ర. 15 వచనాలు దొరికాయి. వీటిలో బసవన్నగారి స్తుతిపరమైనవే ఎక్కువగా వున్నాయి. దానికితోడు ఇతర శరణుల ప్రస్తావనవుంది. ఆమె బ్రదుకులో వచ్చిపడిన ఆటంకాలు, వాటిని ధైర్యంతో ఇదిరించిన తీరు కొన్ని వచనాల్లో ప్రతిధ్వనించాయి.

Reference:

గ్రంథ ఋణం: వచనము (శరణుల వచన సంకలనం), కన్నడమూలం: డా||యం.యం. కల్బుర్గి, తెలుగు అనువాద సంపాదకుడు: గుత్తి (జోలదరాశి) చంద్రశేఖరరెడ్డి, ప్రకాశకులు: బసవసమితి, బసవభవనం, బసవేశ్వర సర్కిల్, బెంగళూరు-560001. ఐఎస్‍బిఎన్:978-93-81457-05-4. 2012.

[1] Number indicates at the end of each Vachana is from the book "Vachanamu", ISBN:978-93-81457-05-4, Edited in Kannada by Dr. M. M. Kalaburgi, Telugu translation: G. Chandrasekhara Reddy. Pub: Basava Samiti Bangalore-2012.

సూచిక (index)
*
Previousపశువుల కాపరి రామన్నదాసోహం సంగణ్ణNext
*