అజగన్న(ణ్ణ)

మకుటం మహా ఘన సోమేశ్వరా

సూర్యుణ్ణి కాంచిన చీకటిలా అయింది నా గురూపదేశం
వాయువు చేతిలో దీపంలా అయింది నా గురూపదేశం
మంటలలోని కర్పూరంలా అయింది నా గురూపదేశం
మహాఘన సౌరాష్ట్ర సోమేశ్వరుని
సద్గురువు నా కరస్థలాన కృప చేసిన కారణాన
సకల ప్రపంచం తొలగి పొయింది /1419 [1]

అజగన్న(ణ్ణ): శరణి ముక్తాయక్క సోదరుడితడు. ఊరు బీజాపురం జిల్లాలోని లక్కుండి. అక్కడి సోమేశ్వరుడీతనకి ఆరాధ్య దైవం. ఇష్టలింగాన్ని నోటిలోనే ధరించిన గుప్త భక్తడు. ఈతని మనోవ్యాపారం భావలింగపూజ. ఐక్యస్థల ప్రతినిధిగా వచనకారులీతణ్ణి ప్రశంస చేశారు. ముక్తాయక్క వచనాల్లో ఈతని ఘనతర వ్యక్తితం ద్యోతకమౌతుంది. కాలం క్రి.శ. 1160. "మహా ఘన సోమేశ్వరా" అన్న అంకితం గల ఈతని 10 వచనాలు దొరికినవి. గురు స్వరూపం, గురు-శిష్యుల సంబంధాల తీరు, శరణుని అనన్య వ్యక్తీత్వం వీటిలో చెప్పబడ్డాయి. ప్రభుదేవుని పది వచనాలకు అజగన్న అయిదు వచనాలు సమానమని చెన్న బసవన్న చెప్పడాన్నిబట్టి ఈయన గారి వచనాల ఔన్నత్యం తెలిసివస్తున్నది.

Reference:

గ్రంథ ఋణం: వచనము (శరణుల వచన సంకలనం), కన్నడమూలం:డా||యం.యం. కల్బుర్గి, తెలుగు అనువాద సంపాదకుడు: గుత్తి (జోలదరాశి) చంద్రశేఖరరెడ్డి, ప్రకాశకులు: బసవసమితి, బసవభవనం, బసవేశ్వర సర్కిల్, బెంగళూరు-560001. ఐఎస్‍బిఎన్:978-93-81457-05-4. 2012.

[1] Number indicates at the end of each Vachana is from the book "Vachanamu", ISBN:978-93-81457-05-4, Edited in Kannada by Dr. M. M. Kalaburgi, Telugu translation: G. Chandrasekhara Reddy. Pub: Basava Samiti Bangalore-2012.

సూచిక (index)
*
Previousఅగ్ఘవణి హొన్నయ్య (అర్ఘ్యం)అనామిక నాచయ్యNext
*