(అర్ఘ్యం) అగ్ఘవణి హంపయ్య

మకుటం హంపెయ విరుప
కాయకం: అర్ఘ్యాన్ని (మంచినీటిని) తెచ్చి భక్తుల యిళ్ళల్లో పోయడం

నీచంగా మాట్లాడడు భక్తుడు
వ్యసనానికి లోబడడు భక్తుడు
విషయాలతనకి తృణం చూడుమా
కోరేవాడు కాదు భక్తుడు
దయ అనేది ఆతని చేతిలో
స్మరణ అనేది అతనికి తొత్తయి ఉంటుంది
కోపం ఎలాంటిదో అతడెరుగడు
తాపత్రయాలతని నంటవు
వ్యాప్తులణగి ఉంటాయి
లింగాన్ని లోగొన్న పరిణామి
ఆతని పథం లోకానికి కొత్త
అతని కొక్కటే లింగధ్యానం
ఘనులఘనుని మహిమను పొగడడం నాతరం కాదు
పన్నగధరుడా వినవయ్యా, చెన్న పంప విరూపయ్యా
మిమ్ము నమ్మిన సత్య శరణుడు పరిణామి /1417 [1]

(అర్ఘ్యం) అగ్ఘవణి హంపయ్య: ఇతడు కుంతళ దేశపు (కర్ణాటక-ఆంధ్ర భూభాగం) ముకుందపురం నివాసి. కాలం క్రి. శ. 1300 సుమారు. కాయకం అర్ఘ్యాన్ని (మంచినీటిని) తెచ్చి భక్తుల యిళ్ళల్లో పోయడం. హంపి విరుప అంకితముద్రతో వ్రాసిన నాల్గు వచనాలు దొరికాయి. వాటిలో పంచాక్షరి మంత్ర మహిమ సద్భక్తుని స్థితి నిరుపితమైనాయి.

Reference:

గ్రంథ ఋణం: వచనము (శరణుల వచన సంకలనం), కన్నడమూలం:డా||యం.యం. కల్బుర్గి, తెలుగు అనువాద సంపాదకుడు: గుత్తి (జోలదరాశి) చంద్రశేఖరరెడ్డి, ప్రకాశకులు: బసవసమితి, బసవభవనం, బసవేశ్వర సర్కిల్, బెంగళూరు-560001. ఐఎస్‍బిఎన్:978-93-81457-05-4. 2012.

[1] Number indicates at the end of each Vachana is from the book "Vachanamu", ISBN:978-93-81457-05-4, Edited in Kannada by Dr. M. M. Kalaburgi, Telugu translation: G. Chandrasekhara Reddy. Pub: Basava Samiti Bangalore-2012.

సూచిక (index)
*
Previousఅంగసోంకు లింగ తందె (తండ్రి)అగ్ఘవణి హొన్నయ్య (అర్ఘ్యం)Next
*