ఎలెగార (ఆకుల) కామణ్ణ

మకుటం ఆతురేశ్వర లింగ
కాయకం: తమలపాకులమ్మే

ఆకు పక్వమై ఆరునేలలు వుంటుంది
వ్రతం చెడగా ఆక్షణం భ్రష్టుడంటారు
ఆకు ఎండినా అది శివార్పణం
వ్రతం నష్టం చెందిన క్షణాన మరణమేనయ్యా
ఆతురేశ్వర లింగమా! / 1598 [1]

ఎలెగార (ఆకుల) కామణ్ణ: తమలపాకులమ్మే కాయకంతో జీవించిన ఇతని కాలం క్రి.శ.1400. "ఆతురేశ్వర లింగ" మకుటంతో ఒక వచనం మాత్రం దొరికింది. వృత్తి పారభాషికా పదాలతో కూడిన ఈ వచనం వ్రతనిష్ఠను ఎత్తి పడుతున్నది.

Reference:

గ్రంథ ఋణం: వచనము (శరణుల వచన సంకలనం), కన్నడమూలం: డా||యం.యం. కల్బుర్గి, తెలుగు అనువాద సంపాదకుడు: గుత్తి (జోలదరాశి) చంద్రశేఖరరెడ్డి, ప్రకాశకులు: బసవసమితి, బసవభవనం, బసవేశ్వర సర్కిల్, బెంగళూరు-560001. ఐఎస్‍బిఎన్:978-93-81457-05-4. 2012.

[1] Number indicates at the end of each Vachana is from the book "Vachanamu", ISBN:978-93-81457-05-4, Edited in Kannada by Dr. M. M. Kalaburgi, Telugu translation: G. Chandrasekhara Reddy. Pub: Basava Samiti Bangalore-2012.

సూచిక (index)
*
Previousఏకాంతరామి తందెఏలేశ్వర కేతయ్యNext
*