గురు బసవేశ్వర జీవితమునందలి ప్రధాన ఘట్టములు (1134-1196)


1 జననము - ఆనందనామ సంవత్సర వైశాఖశుద్ధ, అక్షయ తృతీయా, రోహిణి నక్షత్రమున 30 ఏప్రిల్ 1134.
2 ఉపనయన తిరస్కారము - కూడలసంగమమున ప్రవేశము, విద్యాభ్యాసము 1142
3 జ్ఞానోదయము కలుగుట, ఇష్టలింగం అవిష్కారం - మకర సంక్రాంతి రోజున. 1155
4 కూడల సంగమమువీడుట - మంగళవేఢ ప్రవేశము - శ్రీముఖ సంవత్సరము. 1155 నుండి 1160
5 మంగళవేఢను వీడుట - కల్యాణమున ప్రవేశము. విక్రమనామ సంవత్సరము శ్రావణ శుద్ధ పంచమి 1160
6 అనుభవ మంటప స్థాపన 1169
7 చెన్న బసవేశ్వరుని జననం - కార్తీక శుద్ధ పాడ్యమి 1172
8 అల్లమప్రభు మరియు సిద్ధరామేశ్వరుల ఆగమనం 1184
9 శూన్యపీఠ స్థాపన - ప్రభుదేవునిచే పీఠారోహణ విశ్వావసు సంవత్సర, చైత్ర శుద్ధ పాడ్య యుగాది సోమవారం, రేవతి నక్షత్రంలో 1185
10 చర్మకారవృత్తికి చెందిన హరళయ్య కల్యాణమ్మ దంపతుల కుమారడు శీలవంతునకు బ్రాహ్మణవర్గము వాడగు మంత్రిపదవియందుగల మధువరసు కూతురు లావణ్యవతితో వివాహము. రాక్షసనామ సంవత్సర ఫాల్గుణ ఏకాదశి 12 ఫిబ్రవరి 1196
11 బసవణ్ణవారు దేశబహిష్కార శిక్షతో కల్యాణము వీడుట - ఫాల్గుణ శుద్ధద్వాదశి 13 ఫిబ్రవరి1196
12 హరళయ్య, మధువరస, శీలవంతులకు బంధనం 14 ఫిబ్రవరి 1196
13 హరళయ్య, మధువరస, శీలవంతులకు క్షిప్రవిచారణ, దోషులుగా నిర్ధారించి కన్నుల పెరికింపజేసి ఏనుగుకాళ్ళకు కట్టి ఈడ్పించి చంపు శిక్ష ఫాల్గుణ మాస చతుర్ధశి రోజున 15 ఫిబ్రవరి 1196
14 బిజ్జళని వధ (హోలి) కామిని పున్నము 16 ఫిబ్రవరి 1196.
15 అల్లమప్రభుదేవుడు శ్రీశైలం కదళివనం చేరుకొని దేహమును విసర్జించినది - నళనామ సంవత్సర, అశాడ శుద్ధ పాడ్యమి 3 జూన్ 1196
16 కూడలసంగమములో బసవేశ్వరుని లింగైక్యము-నళనామ సంవత్సర శ్రావణశుద్ధ పంచమి (నాగుల పంచమి) 30 జులై 1196.
సూచిక (index)
*
Previousబసవణ్ణ వారిని శరణుల అభిమానించడంవిశ్వగురు బసవేశ్వరులవారిపై ప్రముఖుల ప్రశంసNext
*