Previous उरिलिंगपेद्दी वचन चंदिमरस, वचन Next

शरणांच्या वचन

अंगसोंकिन लिंगतदे ,   अंबिगर चौडय्या ,   अग्घवणि हंपच्या ,   अग्घवणि होन्नय्या ,   अजगण्णतंदे ,   अनामिक नाचय्या ,   अप्पिदेवय्या ,   अमरगुंडचा मल्लिकार्जुनतंदे ,   अमुगिदेवय्या ,अरिविन मारितंदे ,अवसरद रेकण्णा ,आदच्या ,आनंदय्या ,अयदक्की मारय्या ,उग्घडिसुव गब्बिदेवय्या ,उप्परगुडिय सोमिदेवय्या ,उरिलिंगदेव ,उरिलिंगपेद्दी ,उळियुमेश्वर चिक्कण्णा ,एच्चरिके कायकद मुक्तनाथय्या ,एलेगार कामण्णा ,एकांत रामितंदे ,एलेश्वर केतय्या ,ओक्कलिग मुद्दण्णा ,कंबद मारितंदे ,कन्नडि कायकद अम्मिदेवय्या ,कन्नद मारितंदे ,करूळ केतय्या ,कलकेतय्या ,किन्नर ब्रह्मय्या ,कीलारद भीमण्णा ,कुगिन मारय्या ,कोल शांतय्या गजेश मसणय्या

सूचीत परत (index)
वाचनाची निवड करा:

निवडलेल्या वचना
*

References

[1] Vachanas selected from the book "VACHANA" (Edited in Kannada Dr. M. M. Kalaburgi), Marathi Version Translation by: Shri Shankar M. Patil, Smt. Savita S. Naadkatti. ISBN: 978-93-81457-10-8, 2012, Pub: Basava Samithi, Basava Bhavana Benguluru 560001.

*
Previous उरिलिंगपेद्दी वचन चंदिमरस, वचन Next