Previous एकांत रामितंदे अक्क महादेवि, अक्कमहादेवि (महादेवि अक्का) Next

शरण आणी शरणे ( सिद्ध पुरुष आणी स्त्री )

अक्क महादेवि, अक्कमहादेवि (महादेवि अक्का) अक्कम्मा (काळ इ. स. सुमारे ११६०)
अग्घवणि हंपय्या अग्घवणि होन्नय्या
अंगसोंकिन लिंगतंदे अजगण्णतंदे
अनामिक नाचय्या अप्पिदेवय्या
अंबिगर चौडय्या अमुगे रायम्मा
अमुगिदेवय्या अमरगुंडचा मल्लिकार्जुनतंदे
अरिविन मारितंदे अल्लमप्रभुदेव
अवसरद रेकण्णा आदय्या
आनंदय्या आय्दक्कि मारय्या
आय्दक्कि लक्कम्मा उग्घडिसुव गबिदेवय्या
उप्परगुडिय सोमिदेवय्या उरिलिंगदेव
उरिलिंगपेद्दी उरिलिंगपेद्दींची पुण्यस्त्री काळव्वे
उळियुमेश्वर चिक्कण्णा एकांत रामितंदे
एचरिके कायकद मुक्तनाथय्या एडेमठच्या नागिदेवय्यांची पुण्यस्त्री मसणम्मा
एलेगार कामण्णा शरण आणी शरणे
*

शरण सूची

शून्यपीठाधीश अल्लमप्रभुदेव प्रसादि लॆंक बंकण्ण कुरुगोडद राचमल्लय्य पादालकॆ
चिन्मयज्ञानि चन्नबसवण्ण बहुरूपि चौडय्य गंडुगत्तिय नाचय्य पांड्यनायक
लिंगांगयोगि सिद्दराम बळ्ळॆೇश मल्लय्य चिक्कणाराद्य पोतिदेव
वीर विरागिणि अक्कमहादेवि बाचि कायकद बसवप्प श्वेतय्य पेदि देवय्य
वीर गणाचारि मडिवाळ माचिदेव बालबॊम्मण्ण सकल देवय्य पॊन्नब्रह्मय्य
क्रांति गंगोत्रि अक्कनागलांबिकातायि वचनकार बाल सणगर्णण सन्यासि माचण्ण परारॆ देवय्य
दासोह मूर्ति नीलांबिकातायु बाहूर बॊम्मण्ण शिरिवारद बंकिदेव बडवर ब्रह्मय्य
हुतात्मचेतन हरळय्य बिब्बि बाचय्य सगरद नाचय्य बलगर माचय्य
धीर शरणॆ कल्याणम्मतायि बॊक्कसद चिक्कण्ण्ण सात्विक संगय्य बसवराजय्य
धीर शरण मधुवरस भरितार्पणद चॆन्नबसवण्ण साहित्य ब्रह्मय्य बिसिनॆलेसद देवण्ण
धीर शरण शीलवंतय्य भिकारि भीमय्य सिंगी बॊप्पय्य बाचराज
धीर शरणॆ लावण्यवति कॆंभावि भोगण्ण सिंगय्य बाचय्य
परम प्रसादि डोहार कक्कय्य मनसंद मारितंदॆ सिद्धबुद्दय्य बिज्जय्य
तत्वनिष्ठुरि अंबिग चौडय्य मनुमुनि गुम्मटदेव सुंकद सोमय्य बीरय्य
राजयोगि मोळि मारय्य कंदहारद मरुळु शंकरदेव सॆब्बण्ण बुड्ड ब्रह्मय्य
आदर्शसति मोळि महादेवम्मतायि मलहर कयकद चिक्कदेवय्य शॆट्टय बॆट्टद देवरसय्य
अंगसोंकिन लिंग तंदॆ महादेविरय्य शॆट्टटिमय्य बैतलॆ मारिदेवय्य
अणतिय चंदय्य मळुबाविय सोमण्ण दोमराज बॊम्मिशॆट्टि
अग्घवणिय हंपय्य मादार चॆन्नय्य हसिय मसकद बासरदेवय्य
हडपद अप्पण्ण मरुळ शंकरदेव हंदय्य महाकाळय्य
निजलिंगयोगि अजगण्ण तंदॆगळि चोळव्वॆ शरणॆ हटकेशिर मल्लय्य महाबलदेव
अनामिक नाचय्य गुरुकुलद मल्लय्य हूविन बाचय्य मादिराजय्य
अप्पिदेवय्य मादार धूळय्य क्षेत्रनाथ मायिदेव
अमरगुंडद मल्लिकाजर्‌ುन तंदॆ मारुडुय नाचय्य शिवकरय्य मिंड संघय्य
स्वाभिमानद निधि अमुगिदेवय्य मारेश्वरोडॆय नंदीश मुद्दय्य
अरिविन मारितंदॆ मॆरॆमिंडय्य नंदीकेश्वर मुष्कि चौडय्य
अबसरद रेकण्ण मेदार केतय्य तंडेश मारय्य मुंड ब्रह्मय्य
सौराष्ट्रद आदय्य मैदुन रामय्य तिप्पय्य मूग संगय्य
आनंदय्य रक्कसबॊम्म तंदॆ बॆट्टंबलेश्वर मूल प्रणमिदेव
आय्दक्कि मारय्य रायसद मंचण्ण तरनळ्ळि बाचरस मेधावि उद्रुक
निस्वार्थ सति आय्दक्कि लक्कम्म शरणॆ रेचद बंकण्ण दासोहद संकण्ण मेलय्य
उग्घडिसुव गब्बिदेवय्य लद्दॆय सोमय्य मळॆय राज मोळि संगय्य
उप्परगुडिय सोमिदेवय्य वचन भंडारि शांतरस धनसॆट्टि मौक्तिक संगय्य
महाज्ञानि उरिलिंगदेव वरद संकण्ण धूपद माचय्य रत्नद राचय्य
चिन्मय शरण उरिलिंगपॆद्दि गुरुवि वीर गॊल्लाळ वीरभद्रय्य राचमल्लय्य
उळियुमेश्वर चिक्कण्ण वीर शंकरदासय्य पडिहारि उत्तण्ण राचार्द देवय्य
ऎच्चरिकॆ कायकद मुक्तिनाथय्य वेदमूतर्‌ಿ संगण्ण प्रसादद भीमय्य रामदेवय्य
ऎलॆगार कामण्ण वैद्य संगण्ण बागुळिय केशवराज रामेशहणि
एकांतद रामय्य शंकर दासिमय्य बाणसिग भीमय्य रुद्रियण्ण
एलेश्वरद केतय्य कंबळिनागिदेव बॆडगिन सुंदरय्य लिंग सत्यर्णण
ऒक्कलिग मुद्दण्ण शिवनागमय्य बाल बॊम्मय्य लॆंक मंचण्ण
कळिंगदेशद सुजानिदेव संगमेश्वरद अप्पण्ण मादर दॊडर्डय्य वत्तेश सोमय्य
लमाणि नयक नन्नय्य सकलेश मादरस मूरु जावद देवरु वरगॊंड चक्रवतर्‌ಿ
गुड्डापुरद दान्मतायि सगरद बॊम्मण्ण विरुपाक्षय्य वीर कल्लय्य
वचनकार्ति अक्कम्म शरणॆ सत्ति कायकद मारय्य कामय्य वीर केदार बाचय्य
ज्ङाननिधि वीरसंगव्वॆ शरणॆ सिद्धांति वीर संगय्य शिवभद्रय्य वीर चंदय्य
उदार हृदयि चंगळॆतायि सिम्मलि वीर चॆन्नय्य शिवयोगि देवय्य वीरचाकि राचय्य
लिंगप्राणि कमळव्वॆ शरणॆ सोमदेवय्य शिवरात्रि भद्रय्य वीरनागय्य
भक्तिनिधि शरणॆ सोमव्वॆ उंकद बंकण्ण सगरद मारय्य वीर शिवय्य
सदाचार संपन्नॆ चोळियक्क सूजिकायकद रामितंदॆ सद्योजात विरूप कल्लय्य
जंगम दाशोहि निंबियक्क सॊड्डळ बाचरस सांक्यनारु वीर घंटि
दासिमय्यगळ सति दुग्गळॆ हडपद रेचण्ण सौंदर्य नाचय्य वीर बल्लाळ
शरण प्रेमि सुग्गलव्व तायि हाविन हाळ कल्लय्य अज्जदासय्य वीर पॊल्लय्य
धीर शरणॆ अमु रायम्म शरणॆ हुंजिन काळगद दासय्य अण्णबॊम्मय्य वॆड्डसोमय्य
उरिलिंग पॆद्दिगळ पुण्यस्त्री काळव्वॆ हॆंडद मारय्य अमात्य मल्लय्य वेरलद मारय्य
नागिमय्यगळ पुण्यस्त्री मसणम्म हॊडॆहुल्ल बंकण्ण अमृतनाथय्य मेगि संगय्य
कदिरॆ कायकद शरणॆ काळव्वॆ अग्घवणिय हॊन्नय्य अबगडद बसवय्य शेखरशॆट्टि
कदिरॆ रॆम्मॆव्वॆ शरणॆ निज विरक्त निर्लज्ज शांतिमय्य अलंकार भीमय्य शंकर सोमय्य
कन्नडि कायकद शरणॆ रेमम्म सगरद ब्रह्मय्य अंगराय शांतराम
काटकूटय्यगळ पुण्यस्त्री शरणॆ रेचव्वॆ निगमद ब्रह्मय्य आचार्य भीमय्य शादर्‌ೂल
कालकण्णिय कायकद शरणॆ तायम्म कलकेत ब्रह्मगुरु शिगुरिय चंदय्य शीखरेश्वर मल्लय्य
कॊंडॆ मंचण्णगळ पुण्यस्त्री लक्ष्मम्म मॊरन वेमय्य सिद्दवीरदेवय्य शिवकुमार
कॊट्टण कायकद शरणॆ सोमम्म वारुधि ब्रह्मय्य पुप्पद सोमय्य शिवदेवय्य
गजेश मसणय्यगळ पुण्यस्त्री केतलदेवि वीरबल्लाळ इडुवनाथ शिवपूजॆय भीमय्य
गुंडय्यगळ पुण्यस्त्री केतलदेवि निज लिंग चिक्कय्य इंडॆ सोमण्ण शिव मुद्रय
डोहर कक्कय्यनवर पुण्यस्त्री भिष्टादेवि पडिहारि उत्तण्ण उघॆय नागय्य शिवय्य
शॆरणॆ गॊग्गव्वॆ चिक्क मादण्ण एकांतद मल्लय्य शिवरात्रि अप्पय्य
दसरय्यगळ पुण्यस्त्री वीरम्म मुग्ध संगण्ण किल्लिनाथ भीमय्य अक्कनालांगिका पति शिवदेवय्य
बत्तलेश्वरय्यगळ पुण्यस्त्री गुड्डव्वॆ सद्योन्मुक्ति शरण सत्यण्ण काजी राचय्य केशराजय्य
बाचिकायकद बसवय्यगळ पुण्यस्त्री काळव्वॆ पुरद नागण्ण कलाग्निरुद्र कन्नद ब्रह्मय्य
इजमुक्तॆ शरणॆ मुक्तायक्क रेवणसिद्दर पुत्र रुद्रमुनि काळिमरस उत्तमांगद केश हॊन्नय्य
रायसद मंचण्णगळ पुण्यस्त्री काळव्वॆ वीर शरण जगदेवय्य कन्नद वीर माचय्य सदरद रामय्य
कार्शमीरद राजपुत्रि बॊंतादेवि धीर शरण मल्लिबॊम्मय्य किरात कदिरॆ रेवय्य
रेवणसिद्दय्यगळ पुण्यस्त्री रेकम्म हिप्पय शरण मल्लिकाजर्‌ುन कुप्पसद चंदय्य वीर नाचय्य
धीमंत शरणॆ सत्यक्क दिगंबर मुक्तिमुनि कुरुकांट देवय्य उरुगद मल्लय्य
सिद्धबुद्ददय्यगळ पुण्यस्त्री काळव्वॆ सुकुमार चॆन्नबसवेश्वर कॆरॆयूर दासय्य सॊड्डल मल्लिदेवय्य
सदाचार पथहिडिद सूळॆ संकव्वॆ शूलद ब्रह्मय्य कॆलवूरु ब्रह्मय्य निजभव देवय्य
हडपद अप्पण्णगळ पुण्यस्त्री लिंगम्मतायि हॊडहुल्ल बंकनाथ कॊटकद बाचय्य नित्तयनेमद मैलि देवय्य
मारय्यगळ पुण्यस्त्री गंगम्म इंडिय शांतय्य कोटि मल्लय्य देवर दासि
सत्यसदाचारद पथ हिडिद मायिदेवि गॊब्बूर बिब्बिबाचय्य गंग मल्लय्य सोमिदेवय्य
नागलांबिका पति शिवदेवय्य सूगर चॆन्नवीरेश्वर गंगापूरद बसवण्ण गौळ बट्टारक्य्य
ऎळॆवरॆयदल्ले लिंगदॊडगूडिद बाल संगय्य अल्लय्य गोणीय मरय्य पिट्टव्वॆ शरणॆ
कंबद मारितंधॆ ऎड मठदद नागिदेव गॊल्लमल्लय्य गोविंद बट्टारकय्य
कन्नडि कायकद अम्मिदेवय्य कुंबर गुंडय्य गोयिदेव श्वपचय्य
कन्नद मारितंधॆ लक्कद मारय्य गौरार्य सामवेदि
करुळ केतय्य चांगुबल्लय्य चारदेवय्य अमुगि देवय्य
कलकेत शिवभक्त मल्लय्य चाळुक्क भीमय्य कलिदेवय्य
कामाटद भीमण्ण लॆंकबॊम्मय्य चिक्कबसव मारय्यगौड
किन्नरि ब्रह्मय्य सप्पॆयल्लम्मदेवि चिक्क राचल्लय्य मलॆय राजय्य
कीलारद बॊम्मण्ण हालय्य चिप्पनूरप्पय्य मलॆय ब्रह्मय्य
केदार गुरु भद्रय्य चिंकर मागिदेव बिल्लमारय्य
कूगिन मारय्य ऒक्कलिग मारगौड चेटल नेमय्य वेमनाराध्य
कोटरद सोमण्ण बळ्ळिगाविय गॊग्गय्य जगदाराध्य करस्थलद नागिदेव चिक्कसोमदेवय्य
कोल शांतय्य मॊरटद बंकय्य जट्टि मारय्य नरपलि कामिदेवय्य
गजेश मसण्य्य रागरसांक जत्तरद सोमण्ण कॆंभावि भोगय्य
गणदासि वीरण्ण शिवरात्रि संकण्ण जोहिर मल्लय्य वीरचाकिदेवय्य
रायसद मंचण्ण मुसुडिय चौडय्य जोदर मयण्ण माट कूटद मल्लिनाथय्य
गोरक्षनाथ गरडिय चौडय्य दशगुण सिंगिदेव अप्पय्य
तॆलुगु बॊम्मय्य पुलिरॆय सोमय्य दंडी प्रसन्नबसव नीडुवनाथ तप्पय्य
शिवलॆंक मंचण्ण नागनाथ दारय्य मल्लिनातय्य
बॊक्कसद संगण्ण अडिकेश्वर दान केशय्य गॊग्गदोरॆ केलक्करसय्य
गाणद कण्णप्प मडिकेश्वर देवर पंडित चाकलदेवि शरणॆ
गावुदि माचय्य ब्याळि बसवेश्वर मारिदेव उद्भट देवय्य
गुप्त मंचण्ण बडिहॊरि ब्रह्मय्य द्रोणेश मल्लय्य रेवय्य
गुरुपुरद मल्लय्य शिवयोगि मल्लरस ढवळय्य जूटूर मल्लय्य
गुरुभक्तय्य जंबूरु महाकाळय्य डवळेस्वर रामय्य वीर माचय्य
घट्टवाळय्य अमोघदेव दुर्जट केश सांख्य दॆव
चंदिमरस ढंकणिकोटॆय नूरॊंदय्य नागय्य हॊट्टल कॆरय वीरय्य
जेडर दासिमय्य ओलॆय शांतय्य नाळ्पोत्तिन मल्लय्य नमाक्यद मल्लय्य
जोदर मायण्ण ताळिकॊटॆय शिवदेवय्य निजभावय्य बिलदेवि शरणॆ
ढक्कॆय बॊम्मर्णण इळिहाळ बॊम्मय्य नित्य नियमद मल्लय्य देवय्य
गणप्रसादि डोहर कक्कय्य वीर संगय्य निरंजनदेव वीर संगव्वॆ शरणॆ
तळवार कामिदेवय्य तंगटूरु मरय्य नरालंबदेव वीर ब्रह्मय्य
तुरुगाहि रामण्ण गुंड ब्रह्मय्य निराळदेवय्य भानुदेवय्य
तॆलुगेश मसणय्य रेवय्यदेव नॆलवि चेतय्य कोहर ब्रह्मय्य
दशगण सिंगिदेवय्य सुरगिय चौडय्य निर्धनय्य कामल देवय्य
अहजिंसावादि दसरय्य दासोहरय निमर्‌ಿष संगय्य सानॆय ब्रह्मय्य
दासोहद संगण्ण वनिपुरद शंकरदेव निर्दत्तिसंगय्य राजन ब्रह्मय्य
नय मारितंदॆ वॆल्लगॊंडद महादेवय्य प्रसाधि दासय्य कपिलॆय ब्रह्मय्य
निजगुण शिवयोगि पडिहारि बसवय्य परम हंस जक्कीर ब्रह्मय्य
निवृत्ति संगय्य रुद्रपशूपति वल्लभराज खड्गद ब्रह्मय्य
निजानुभवि नुलिय चंदय्य विजयपुरद सोमय्य कल्लेश सोमय्य मिंड ब्रह्मय्य
रेवणसिद्द उरग रायण्ण पुष्पद बाचय्य साहित्य ब्रह्मय्य
मल्लिकाजर्‌ುन पंडिताराद्य कनकद नाचय्य पर्वतनाथ ंम्मयलिय चंदय्य
मरुळसिद्द कस्तूरिय सारणॆय उद्धटय्य पंचाग्नि सूर्य मेधावि रुद्रय्य
पुरद नागण्ण कंबकार हॊन्नय्य पंचाक्षरिदेव हॆरूर हॆण्णु शरणॆ
प्रसादि भोगण्ण काखंडकिय शिवमुग्ध पाकद भीमय्य वहिलदेवय्य
बॊप्पलदेवि गणेश देवय्य कंबिय रेवय्य हॆरूरु नागण्ण
पल्लम राय वीर गुंडय्य ऎडमठद नागय्य सगरद नाचय्य
गॊल्लाळ रायनु मारगोविदेवय्य कंथॆ सोमय्य ऎरदलॆय
इळिहाळ ब्रह्मय्य नॆलवि शांतमल्लय्य लद्दॆ सोमय्य मुदनूरु दासय्य
रामलिंगेश्वर अज्जदेवय्य मॊगवाडद महदेवय्य वैजक्कव्वॆ शरणॆ
नादय्य अनुमिषय्य योगि शांतय्य बल्लव्वॆ शरणॆ
बादरायक्क शरणॆ सकळेश गॊम्मय्य गिरुगटीश् शांतय्य अम्मव्वॆ शरणॆ
बोद रायण्ण वतर्‌ೆ सोमय्य हूलि रामय्य आदव्वॆ शरणॆ
शूलायुधय्य धवळि देवय्य हूलि शांतय्य अरसव्वॆ शरणॆ
अरियम राजय्य बॊंतलादेवि शरणॆ सत्यण्ण वीररॆम्मव्वॆ शरणॆ
हंपॆ देवय्य धवळेश हादरद बॊम्मय्य निंबव्वॆ शरणॆ
वॆंगि संगय्य कंगळ बसवण्ण बिल्लमराय हॊन्नय्य
वीरबॊल्लय्य जंतरावद बसर्णण बोगि माचय्य हंदय्य
प्रसादि बंकय्य शदरी गुरु चंदय्य कॊडद मारि तंदॆ बीरदेवय्य
एलेश्दकेतय्य सूरसानि मौनद मारय्य बिज्जय्य
चाळूक्यद भोगय्य धूळेश्वर कोरि शांतय्य कंदुलि नागिदेवय्य
चॆट्टिग देवय्य मरुळ शंकरदेव कॊंडय मंचण्ण नागिदेवय्य
गुरुभक्तय्य कैकूलिय चामय्य कॊंडगूळि केशिराज चक्कुलि नागिदेवय्य
दरीपुरद शंकरदेव कल्लुलसद देवय्य चॆन्नय्य सेनाथदेवर बाचय्य
निंगुळि वैकजक्कव्वॆ शरणॆ सूळॆ नंबियक्क शरणॆ सत्ति पट्टप्पय्य हूविन बाचिदेवय्य
शिवमुद्ददेवरु सूळॆ बॊम्मक्क शरणॆ कुमार संगय्य बाचलादेवि शरणॆ
भंडार बसवय्य सूळॆ चाकलदेवि शरणॆ सारम्म शरणॆ सिंगिदेव
काळ्पॊरतॆय बलिदेवय्य सूळॆ पद्मलादेवि शरणॆ नीललोचनॆयम्म शरणॆ सात्विक संगय्य
श्रीकोटि पिळ्ळय्य सूळॆ बॊपलदेवि शरणॆ गुरुभक्तॆ लिंगम्म शरणॆ माळी निज संगव्वॆ
सरवूर बंकय्य चंदद सोमण्ण चंद्रमहादेवि शरणॆ देवरस
बॆरळिन मरय्य गुग्गलद धवळय्य मलुहण देववय्य कन्नम्मरसि शरणॆ
आत्मदेवय्य पराकि देवय्य मलुहणि शरणॆ देवण्ण
कॊल्लपाकि मारय्य हणतॆ लक्करसय्य निजगुणदेवरु
गोविन मदय्य कॊळलिन मारय्य हूविन माचिदेवय्य
सकल आदि प्रमथ गणंगळि मन्नणी माहादेवय्य मल्लिकार्जुनय्य
*
Previous एकांत रामितंदे अक्क महादेवि, अक्कमहादेवि (महादेवि अक्का) Next