ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಠಿಣ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ


ಅಕ್ಷರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ:
(ಬೆ) = ಬೆಡಗಿನ
ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಅಕ್ಷರ: {{strSwara}}
{{ $parent.$index+1 }}: {{ x.w }} = {{ x.M }}
(ಬೆ) = ಬೆಡಗಿನ
Previousಮಧುವಯ್ಯಗುರು ಬಸವಣ್ಣ ವಚನಗಳುNext
*