ಇಮ್ಮಡಿ ಮುರಿಘಾ ಗುರುಸಿದ್ಧ - ಗುರುಸಿದ್ಧಸ್ವಾಮಿ ವಚನಗಳು

ವಚನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ:

ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ವಚನ
*

ಗ್ರಂಥಋಣ: ೧೫ ಸಮಗ್ರ ವಚನ ಸಂಪುಟಗಳು, ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು. 2001

*
Previousಗುಮ್ಮಳಾಪುರದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಕೂಡಲಸಂಗಮೇಶ್ವರNext
*