Previous ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಯೋಗಾಂಗ ತ್ರಿವಿಧಿ ಬೀಜ ಮಂತ್ರ Next

ಶರಣರ ಸ್ವರ ವಚನಗಳು

ವಚನ ಅನುವಾದ

ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಠಿಣ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ

ಲಿಂಗಾಯತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಕೋಶ

ಅಂಗಸಂಗಿಯಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಯಲ್ಲ ಅಂತ್ಯ ಪ್ರಸಾದಿ ಅಂದಾದನಂದು
ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಯೋಗಾಂಗ ತ್ರಿವಿಧಿ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಸ್ವರ ವಚನಗಳು ಅಡವಿಯ ಶಿವನೆ...
ಅರುಹಿಂದ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಅಲ್ಲಿರ್ಪ ಸಂಗಯ್ಯ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲವೆ! ಆಪತ್ತಿಗೊಳಗಾದೆನಮ್ಮಯ್ಯ
ಆವಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಜನಿತನಾದಡೇನು ಇರುಳು ಹಗಲೆಯು ನಿನ್ನ ಉರಿವ ಕಮಲ
ಎಂಜಲೆಂಜಲೆನ್ನದೆ ನೀನು... ಎನಗೆ ಬಂದ ಬವರಕೇಕೆ ನಿಮಗೆ ಬಂಧನ? ಎನಗೆ ಭೋಗಭಾಗ್ಯ ಬೇಡ
ಎಲೆ ಆತ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಶರಣರ ನೆನೆದು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಬಹುದು ಎಲ್ಲ...
ಏತಕನುದಿನ ಕಾಡಿ... ಏನನೋದಿ ಏನು ಫಲ ಏನು ಮಾಡಲಯ್ಯ
ಏನೇನೆಂಬೆ ಎನ್ನೊಗೆತನವ ಏನೋ ನನ್ನ ನಲ್ಲ ಒಲ್ಲೆ ಗಂಡನ ಕೂಟ
ಒಲ್ಲೆನೊಕತನವ ಒಲ್ಲೆ, ನಾನಾರೆ ಓರಂತೆ ಮನಸೋತೆ ಕಂಗಳ ನೋಟವು, ಕಾಯದ ಕರದಲಿ
ಕೆಟ್ಟ ಮನಸೀಗೆಷ್ಟು ಹೇಳಲು ಕಣ್ಣಾರೆ ನಾ ಕಂಡೆ ಕನಸಿನ ಸುಖವ ಕರ್ಮ ಕಾಯನು ಅಲ್ಲ
ಕೈಯ ತೋರೆಯಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟು ಹುಟ್ಟಿ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಗುರುಕರೋದ್ಭವ ತಾನಾದ...
ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಣ ಶಿವಲಿಂಗ ಗುರುವಿನ ಭಜನೆ ಮಾಡಮ್ಮ ಜಾತಿವಿಡಿದು ನೆನೆವರೆ ನಮ್ಮ ನೀತಿಯುಳ್ಳ ಶರಣರ?
ಜೋ ಜೋ ಎನ್ನ ಪರಮಹಂಸ ಡಿಂಭದೊಳಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣ ತ್ರಿಭುವನ ಹೆಂಡಿರ ನೀರ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿರಿಸಿತ್ತು
ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ರಚನೆ: ಆದಯ್ಯ ತಾನೇ ಶಿವನು ತೂಗಿದೆನು ನಿಜದುಯ್ಯಾಲೆ
ತೊಡರಿ ಬಿಡದಂಡೆಲೆವ ಮಾಯೆಯ ದಯಾಮಯ ಗುರು... ದಾಸೋಹವ ನೋಡಲೆಂದು
ದೇಹಗುಣಗಳಳಿದು... ನಂಬಿದೆ ಗುರುವೆ ನಂಬಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಬ್ಬಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುತೈದೇನೆ
ನಿಮ್ಮ ಕಾರುಣ್ಯವನ್ನ... ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲಿಂದು ಹಬ್ಬ ನಿಮ್ಮ ಶರಣರ ಒಕ್ಕುದ
ನಾನು ಒಲಿದು ಫಲವನು ನೀನೆ ಅಕಳಂಕಗುರು ನೀನು ರಕ್ಷಿಸಭವ
ನುಡಿಯಲಾಗದಿನ್ನು.... ಪಂಚಾರತಿಗಳು ಪರಮಾತ್ಮ ನಿಶ್ಚಯನಿರುವ
ಪಾಲ್ಕುರಿಕೆ ಸೋಮನಾಥನ ಬಸವ ಸ್ತುತಿ ಬಸವ ನಿಮ್ಮಯ ಪ್ರಣಮವ ಬಸವ ಬಸವಯೆಂದು..
ಬಸವ ಸಾವುತಿದೆ... ಬಸವಲಿಂಗವೆಂಬೈದಕ್ಷರಗಳು ಬಸವಾಕ್ಷರವನೆಲ್ಲ ವಶನಾಗಿ
ಬಸವಾದಿ ಪ್ರಮಥರ ನೆನವ... ಬೀಜ ಮಂತ್ರ ಭೋಗ ಹರಿದು ಹೋಗಲಿ
ಮದನನೆಸುಗೆಯಿಂದ ಮುನ್ನ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲನ ಮನಭಾವ ಕರಣದೊಳ.... ಮನವನಿಡಲಿಕಾಗದು
ಮನವನಾಶ್ವರಾರ ಕಾಣೆನು ಮಾತಿನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲದೆ ಮುಕುತಿ ಹೋಯಿತು
ಮುತ್ತಿನಂಥ ಮಾತು ಕೇಳಮ್ಮಾ ! ಮೂಗುತಿ ಹೋಯಿತು ಯತೋ ವಾಚೋ ನಿವರ್ತಂತೇ ಶ್ರುತಿ ಬಸವ
ಯಾಕೆ ಮಗನೆ ಬಸವ ಲಿಂಗದೊಳು ಮೆಚ್ಚಿ ಲಿಂಗವ ನೋಡಿ ನೋಡಿ...
ವರವ ಬೇಡುವೆನೊಂದು ಶರಣ ಸೇವೆ ಶರಣರ ಸ್ವರ ವಚನಗಳು
ಶರಣು ಶರಣು ಎನ್ನ ಗುರುವೆ ಶಿವ ಜೀವರು ಎಂದೆರಡಿಲ್ಲಾ ಶಿವಲಿಂಗದೊಳಗಣ ಜಂಗಮಲಿಂಗ
ಸಂಗನೆಂದಂತೆ ಎಂದನಾಗಿ ಸತ್ಯ ಸದಾಚಾರ ಸಾರೆ ಚಲ್ಯಾದೆ ಮುಕುತಿ
ಹೂವಿಲ್ಲದ ಕಂಪು ಹೋದೆನೂರಿಗೆ ಇದ್ದೆ ನಾನಲ್ಲಿ
*
Previous ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಯೋಗಾಂಗ ತ್ರಿವಿಧಿ ಬೀಜ ಮಂತ್ರ Next
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys