Previous ವೇಮನ ಮಹಾಕವಿ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು Next

ಶರಣ ಶರಣೆಯರು

ಅಂಗಸೋಂಕಿನ ಲಿಂಗತಂದೆ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ಅಕ್ಕನಾಗಮ್ಮ/ನಾಗಲಾಂಬಿಕೆ/ನಾಗಮ್ಮ
ಅಕ್ಕಮ್ಮ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಅಗ್ಘವಣಿ ಹೊನ್ನಯ್ಯ
ಅಜಗಣ್ಣ ಅಪ್ಪಿದೇವಯ್ಯ ಅಮರಗುಂಡದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ
ಅಮುಗೆ ರಾಯಮ್ಮ ಅಮುಗಿದೇವಯ್ಯ ಅರಿವಿನ ಮಾರಿತಂದೆ
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಆಗ್ಘವಣಿ ಹಂಪಯ್ಯ ಆದಯ್ಯ
ಆನಂದ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಆನಂದಯ್ಯ ಆನಾಮಿಕ ನಾಚಯ್ಯ
ಆಯ್ಕಕ್ಕಿ ಮಾರಯ್ಯ ಆಯ್ದಕ್ಕಿ ಲಕ್ಕಮ್ಮ ಈಶ್ವರೀಯ ವರದ ಚೆನ್ನರಾಮ
ಉಗ್ಘಡಿಸುವ ಗಬ್ಬಿದೇವಯ್ಯ ಉಪ್ಪರಗುಡಿಯ ಸೋಮಿದೇವಯ್ಯ ಉರಿಲಿಂಗದೇವ
ಉರಿಲಿಂಗಪೆದ್ದಿ ಉರಿಲಿಂಗಪೆದ್ದಿಗಳ ಪುಣ್ಯಸ್ತ್ರೀ ಕಾಳವ್ವೆ ಉಳಿಯುಮೇಶ್ವರ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ
ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕಾಯಕದ ಮುಕ್ತನಾಥಯ್ಯ ಎಡೆಮಠದ ನಾಗಿದೇವಯ್ಯಗಳ ಪುಣ್ಯಸ್ತ್ರೀ ಮಸಣಮ್ಮ ಎಲೆಗಾರ ಕಾಮಣ್ಣ
ಏಕಾಂತ ರಾಮಿತಂದೆ ಏಕಾಂತವೀರ ಸೊಡ್ಡಳ ಏಕೋರಾಮೇಶ್ವರಲಿಂಗ
ಏಲೇಶ್ವರ ಕೇತಯ್ಯ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಮುದ್ದಣ್ಣ ಕಂಕರಿ ಕಕ್ಕಯ್ಯ
ಕಂಬದ ಮಾರಿತಂದೆ ಕದಿರ ರೆಮ್ಮವ್ವೆ ಕನ್ನಡಿ ಕಾಯಕದ ಅಮ್ಮಿದೇವಯ್ಯ
ಕನ್ನಡಿ ಕಾಯಕದ ರೇವಮ್ಮ ಕನ್ನದ ಮಾರಿತಂದೆ ಕಿನ್ನರಿ ಬೃಹ್ಮಯ್ಯ
ಕರಸ್ಥಲದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವ/ಕರಸ್ಥಲದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನೊಡೆಯ ಕರುಳ ಕೇತಯ್ಯ ಕಲಕೇತಯ್ಯ
ಕಾಟಕೂಟಯ್ಯಗಳ ಪುಣ್ಯಸ್ಥ್ರೀ ರೇಚವ್ವೆ ಕಾಡಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಕಾಲಕಣ್ಣಿಯ ಕಾಮಮ್ಮ
ಕೀಲಾರದ ಭೀಮಣ್ಣ ಕುಷ್ಟಗಿ ಕರಿಬಸವೇಶ್ವರ ಕೂಗಿನ ಮಾರಯ್ಯ
ಕೊಂಡೆ ಮಂಚಣ್ಣನಗಳ ಪುಣ್ಯಸ್ತ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಣದ ಸೋಮಮ್ಮ ಕೋಲ ಶಾಂತಯ್ಯ
ಗಜೇಶ ಮಸಣಯ್ಯ ಗಜೇಶ ಮಸಣಯ್ಯಗಳ ಪುಣ್ಯಸ್ಥ್ರೀ ಮಸಣಮ್ಮ ಗಣದಾಸಿ ವೀರಣ್ಣ
ಗಾವುದಿ ಮಾಚಯ್ಯ ಗುಂಡಯ್ಯಗಳ ಪುಣ್ಯಸ್ತ್ರೀ ಕೇತಲದೇವಿ ಗುಪ್ತ ಮಂಚಣ್ಣ
ಗುರುಪುರದ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಗುರುವರದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಗುರುಸಿದ್ಧ ದೇವ
ಗುಹೇಶ್ವರಯ್ಯ ಗೊಗ್ಗವ್ವೆ ಗೋಣಿ ಮಾರಯ್ಯ
ಗೋರಕ್ಷ ಘಟ್ಟಿವಾಳಯ್ಯ ಘನಲಿಂಗಿದೇವ
ಚಂದಿಮರಸ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ ಚೆನ್ನಯ್ಯ
ಜಂಗಮಲಿಂಗ ಪ್ರಭುವೆ ಜಕ್ಕಣ್ಣಯ್ಯ ಜಗಳಗಂಟ ಕಾಮಣ್ಣ
ಜೇಡರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಜೋದರ ಮಾಯಣ್ಣ ಢಕ್ಕೆಯ ಬೊಮ್ಮಣ್ಣ
ತ್ರೈಲೋಚನ ಮನೋಹರ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರಲಿಂಗ ?? ತೆಲುಗೇಶ ಮಸಣಯ್ಯ ತಳವಾರ ಕಾಮಿದೇವಯ್ಯ
ತುರುಗಾಹಿ ರಾಮಣ್ಣ ತೋಂಟದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಶಿವಯೋಗಿ ದಶಗಣ ಸಿಂಗಿದೇವ
ದಶರಯ್ಯ ದಸರಯ್ಯಗಳ ಪುಣ್ಯಸ್ತ್ರೀ ವೀರಮ್ಮ ದುಗ್ಗಳೆ
ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಸಂಗನಬಸವಯ್ಯ ನಿ:ಕಳಂಕ ಚೆನ್ನ ಸೋಮೇಶ್ವರ ನಂಜುಂಡ ಶಿವ
ನಗೆಯ ಮಾರಿತಂದೆ ನಿಜಗುಣಯೋಗಿ ನಿಜಮುಕ್ತಿ ರಾಮೇಶ್ವರ
ನನ್ನಯ್ಯ ನಿರ್ಧನಪ್ರಿಯ ರಾಮೇಶ್ವರ ನಿರಾಲಂಬ ಪ್ರಭುದೇವ
ನಿವೃತ್ತಿ ಸಂಗಯ್ಯ ನೀಲಾಂಬಿಕೆ (ನೀಲಮ್ಮ) ನುಲಿಯ ಚಂದಯ್ಯ
ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಸಾದಿ ಭೋಗಣ್ಣ ಪ್ರಸಾದಿ ಲೆಂಕ ಬಂಕಣ್ಣ
ಪುರದ ನಾಗಣ್ಣ ಬತ್ತಲೇಶ್ವರನ ಪುಣ್ಯಸ್ತ್ರೀ ಗುಡ್ಡವ್ವೆ ಬಿಬ್ಬಿ ಬಾಚಯ್ಯ
ಬಳ್ಳೇಶ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಬಸವಲಿಂಗದೇವ ಬಹುರೂಪಿ ಚೌಡಯ್ಯ
ಬಾಚಿಕಾಯಕದ ಬಸವಣ್ಣ ಬಾಚಿಕಾಯಕದ ಬಸವಯ್ಯಗಳ ಪುಣ್ಯಸ್ತ್ರೀ ಕಾಳವ್ವೆ ಬಾಲ ಸಂಗಯ್ಯ
ಬಾಲಬೊಮ್ಮಣ್ಣ ಬಾಲಸಂಗಣ್ಣ ಬಾಹೂರ ಬೊಮ್ಮಣ್ಣ
ಬೊಂತಾದೇವಿ ಬೊಕ್ಕಸದ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಭೋಗಣ್ಣ
ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವ ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವರ ಸಮಯಾಚಾರದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ
ಮಧುವಯ್ಯ ಮನಸಂದ ಮಾರಿತಂದೆ ಮನುಮುನಿ ಗುಮ್ಮಟದೇವ
ಮರ್ಕಟೇಶ್ವರ ?? ಮೆರೆಮಿಂಡಯ್ಯ ಮರುಳಶಂಕರದೇವ
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಮಳುಬಾವಿಯ ಸೋಮಣ್ಣ ಮಹಾಲಿಂಗ ವೀರ ರಾಮೇಶ್ವರ
ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಮಾದಾರ ಧೂಳಯ್ಯ ಮಾರೇಶ್ವರೊಡೆಯ
ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕ ಮುಮ್ಮಡಿ ಕಾರ್ಯೇಂದ್ರ /ಮುಮ್ಮಡಿ ಕಾರ್ಯ ಕ್ಷಿತೀಂದ್ರ ಮೇದರ ಕೇತಯ್ಯ
ಮೈದುನ ರಾಮಯ್ಯ ಮೋಳಿಗೆ ಮಹಾದೇವಿ ಮೋಳಿಗೆ ಮಾರಯ್ಯ
ರಾಯಸದ ಮಂಚಣ್ಣ ರಾಯಸದ ಮಂಚಣ್ಣಗಳ ಪುಣ್ಯಸ್ತ್ರೀ ರಾಯಮ್ಮ ರೇವಣಸಿದ್ಧಯ್ಯಗಳ ಪುಣ್ಯಸ್ತ್ರೀ ರೇಕಮ್ಮ
ಲದ್ದೆಯ ಸೋಮಯ್ಯ/ಲದ್ದೆಯ ಸೋಮ ವಚನ ಭಂಡಾರಿ ಶಾಂತರಸ ವೀರಗೊಲ್ಲಾಳ
ವೇದಮೂರ್ತಿ ಸಂಗಣ್ಣ ವೇಮನ ಮಹಾಕವಿ ವೈದ್ಯ ಸಂಗಣ್ಣ
ಶಂಕರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಶರಣ ಡೋಹರ ಕಕ್ಕಯ್ಯ ಶರಣ ಶರಣೆಯರು
ಶಿವನಾಗಮಯ್ಯ ಶಿವಲೆಂಕ ಮಂಚಣ್ಣ ಷಣ್ಮುಖಸ್ವಾಮಿ
ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಸಕಳೇಸ ಮಾದರಸ ಸಗರದ ಬೊಮ್ಮಣ್ಣ
ಸತ್ತಿಗೆ ಕಾಯಕದ ಮಾರಯ್ಯ ಸತ್ಯಕ್ಕ ಸಿದ್ಧಬುದ್ಧಯ್ಯಗಳ ಪುಣ್ಯಸ್ತ್ರೀ ಕಾಳವ್ವೆ
ಸಿದ್ಧರಾಮ ಶಿವಯೋಗಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಿ ವೀರಸಂಗಯ್ಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ
ಸುಂಕದ ಬಂಕಣ್ಣ ಸೂಳೆ ಸಂಕವ್ವೆ ಸೊಡ್ಡಳ ಬಾಚರಸ
ಹೆಂಡದ ಮಾರಯ್ಯ ಹಡಪದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಹಡಪದ ರೇಚಣ್ಣ
ಹಡಪದಪ್ಪಣ್ಣಗಳ ಪುಣ್ಯಸ್ತ್ರೀ ಲಿಂಗಮ್ಮ ಹರಳಯ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣಮ್ಮ ಹಾದರಕಾಯಕದ ಮಾರಯ್ಯಗಳ ಪುಣ್ಯಸ್ತ್ರೀ ಗಂಗಮ್ಮ
ಹಾವಿನಾಳ ಕಲ್ಲಯ್ಯ ಹುಂಜಿನ ಕಾಳಗದ ದಾಸಯ್ಯ ಹೇಮಗಲ್ಲ ಹಂಪ
ಹೊಡೆಹುಲ್ಲ ಬಂಕಣ್ಣ
ಪರಿವಿಡಿ (index)
*

ಇದುವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಶರಣ ಶರಣೆಯರ ಹೆಸರುಗಳು

ಕೃಪೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಿರಣ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೦೮

ಶೂನ್ಯಪೀಠಾಧೀಶ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವ ಪ್ರಸಾದಿ ಲೆಂಕ ಬಂಕಣ್ಣ ಕುರುಗೋಡದ ರಾಚಮಲ್ಲಯ್ಯ ಪಾದಾಲಕೆ
ಚಿನ್ಮಯಜ್ಞಾನಿ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ ಬಹುರೂಪಿ ಚೌಡಯ್ಯ ಗಂಡುಗತ್ತಿಯ ನಾಚಯ್ಯ ಪಾಂಡ್ಯನಾಯಕ
ಲಿಂಗಾಂಗಯೋಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮ ಬಳ್ಳೆೇಶ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಚಿಕ್ಕಣಾರಾದ್ಯ ಪೋತಿದೇವ
ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಬಾಚಿ ಕಾಯಕದ ಬಸವಪ್ಪ ಶ್ವೇತಯ್ಯ ಪೇದಿ ದೇವಯ್ಯ
ವೀರ ಗಣಾಚಾರಿ ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವ ಬಾಲಬೊಮ್ಮಣ್ಣ ಸಕಲ ದೇವಯ್ಯ ಪೊನ್ನಬ್ರಹ್ಮಯ್ಯ
ಕ್ರಾಂತಿ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಅಕ್ಕನಾಗಲಾಂಬಿಕಾತಾಯಿ ವಚನಕಾರ ಬಾಲ ಸಂಗಣ್ಣ ಸನ್ಯಾಸಿ ಮಾಚಣ್ಣ ಪರಾರೆ ದೇವಯ್ಯ
ದಾಸೋಹ ಮೂರ್ತಿ ನೀಲಾಂಬಿಕಾತಾಯು ಬಾಹೂರ ಬೊಮ್ಮಣ್ಣ ಶಿರಿವಾರದ ಬಂಕಿದೇವ ಬಡವರ ಬ್ರಹ್ಮಯ್ಯ
ಹುತಾತ್ಮಚೇತನ ಹರಳಯ್ಯ ಬಿಬ್ಬಿ ಬಾಚಯ್ಯ ಸಗರದ ನಾಚಯ್ಯ ಬಲಗರ ಮಾಚಯ್ಯ
ಧೀರ ಶರಣೆ ಕಲ್ಯಾಣಮ್ಮತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕಸದ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ್ಣ ಸಾತ್ವಿಕ ಸಂಗಯ್ಯ ಬಸವರಾಜಯ್ಯ
ಧೀರ ಶರಣ ಮಧುವರಸ ಭರಿತಾರ್ಪಣದ ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಯ್ಯ ಬಿಸಿನೆಲೇಸದ ದೇವಣ್ಣ
ಧೀರ ಶರಣ ಶೀಲವಂತಯ್ಯ ಭಿಕಾರಿ ಭೀಮಯ್ಯ ಸಿಂಗೀ ಬೊಪ್ಪಯ್ಯ ಬಾಚರಾಜ
ಧೀರ ಶರಣೆ ಲಾವಣ್ಯವತಿ ಕೆಂಭಾವಿ ಭೋಗಣ್ಣ ಸಿಂಗಯ್ಯ ಬಾಚಯ್ಯ
ಪರಮ ಪ್ರಸಾದಿ ಡೋಹಾರ ಕಕ್ಕಯ್ಯ ಮನಸಂದ ಮಾರಿತಂದೆ ಸಿದ್ಧಬುದ್ದಯ್ಯ ಬಿಜ್ಜಯ್ಯ
ತತ್ವನಿಷ್ಠುರಿ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ಮನುಮುನಿ ಗುಮ್ಮಟದೇವ ಸುಂಕದ ಸೋಮಯ್ಯ ಬೀರಯ್ಯ
ರಾಜಯೋಗಿ ಮೋಳಿ ಮಾರಯ್ಯ ಕಂದಹಾರದ ಮರುಳು ಶಂಕರದೇವ ಸೆಬ್ಬಣ್ಣ ಬುಡ್ಡ ಬ್ರಹ್ಮಯ್ಯ
ಆದರ್ಶಸತಿ ಮೋಳಿ ಮಹಾದೇವಮ್ಮತಾಯಿ ಮಲಹರ ಕಯಕದ ಚಿಕ್ಕದೇವಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಯ ಬೆಟ್ಟದ ದೇವರಸಯ್ಯ
ಅಂಗಸೋಂಕಿನ ಲಿಂಗ ತಂದೆ ಮಹಾದೇವಿರಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಟಿಮಯ್ಯ ಬೈತಲೆ ಮಾರಿದೇವಯ್ಯ
ಅಣತಿಯ ಚಂದಯ್ಯ ಮಳುಬಾವಿಯ ಸೋಮಣ್ಣ ದೋಮರಾಜ ಬೊಮ್ಮಿಶೆಟ್ಟಿ
ಅಗ್ಘವಣಿಯ ಹಂಪಯ್ಯ ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಹಸಿಯ ಮಸಕದ ಬಾಸರದೇವಯ್ಯ
ಹಡಪದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಮರುಳ ಶಂಕರದೇವ ಹಂದಯ್ಯ ಮಹಾಕಾಳಯ್ಯ
ನಿಜಲಿಂಗಯೋಗಿ ಅಜಗಣ್ಣ ತಂದೆಗಳಿ ಚೋಳವ್ವೆ ಶರಣೆ ಹಟಕೇಶಿರ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಮಹಾಬಲದೇವ
ಅನಾಮಿಕ ನಾಚಯ್ಯ ಗುರುಕುಲದ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಹೂವಿನ ಬಾಚಯ್ಯ ಮಾದಿರಾಜಯ್ಯ
ಅಪ್ಪಿದೇವಯ್ಯ ಮಾದಾರ ಧೂಳಯ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರನಾಥ ಮಾಯಿದೇವ
ಅಮರಗುಂಡದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಮಾರುಡುಯ ನಾಚಯ್ಯ ಶಿವಕರಯ್ಯ ಮಿಂಡ ಸಂಘಯ್ಯ
ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ನಿಧಿ ಅಮುಗಿದೇವಯ್ಯ ಮಾರೇಶ್ವರೋಡೆಯ ನಂದೀಶ ಮುದ್ದಯ್ಯ
ಅರಿವಿನ ಮಾರಿತಂದೆ ಮೆರೆಮಿಂಡಯ್ಯ ನಂದೀಕೇಶ್ವರ ಮುಷ್ಕಿ ಚೌಡಯ್ಯ
ಅಬಸರದ ರೇಕಣ್ಣ ಮೇದಾರ ಕೇತಯ್ಯ ತಂಡೇಶ ಮಾರಯ್ಯ ಮುಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಯ್ಯ
ಸೌರಾಷ್ಟ್ರದ ಆದಯ್ಯ ಮೈದುನ ರಾಮಯ್ಯ ತಿಪ್ಪಯ್ಯ ಮೂಗ ಸಂಗಯ್ಯ
ಆನಂದಯ್ಯ ರಕ್ಕಸಬೊಮ್ಮ ತಂದೆ ಬೆಟ್ಟಂಬಲೇಶ್ವರ ಮೂಲ ಪ್ರಣಮಿದೇವ
ಆಯ್ದಕ್ಕಿ ಮಾರಯ್ಯ ರಾಯಸದ ಮಂಚಣ್ಣ ತರನಳ್ಳಿ ಬಾಚರಸ ಮೇಧಾವಿ ಉದ್ರುಕ
ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸತಿ ಆಯ್ದಕ್ಕಿ ಲಕ್ಕಮ್ಮ ಶರಣೆ ರೇಚದ ಬಂಕಣ್ಣ ದಾಸೋಹದ ಸಂಕಣ್ಣ ಮೇಲಯ್ಯ
ಉಗ್ಘಡಿಸುವ ಗಬ್ಬಿದೇವಯ್ಯ ಲದ್ದೆಯ ಸೋಮಯ್ಯ ಮಳೆಯ ರಾಜ ಮೋಳಿ ಸಂಗಯ್ಯ
ಉಪ್ಪರಗುಡಿಯ ಸೋಮಿದೇವಯ್ಯ ವಚನ ಭಂಡಾರಿ ಶಾಂತರಸ ಧನಸೆಟ್ಟಿ ಮೌಕ್ತಿಕ ಸಂಗಯ್ಯ
ಮಹಾಜ್ಞಾನಿ ಉರಿಲಿಂಗದೇವ ವರದ ಸಂಕಣ್ಣ ಧೂಪದ ಮಾಚಯ್ಯ ರತ್ನದ ರಾಚಯ್ಯ
ಚಿನ್ಮಯ ಶರಣ ಉರಿಲಿಂಗಪೆದ್ದಿ ಗುರುವಿ ವೀರ ಗೊಲ್ಲಾಳ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ರಾಚಮಲ್ಲಯ್ಯ
ಉಳಿಯುಮೇಶ್ವರ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ವೀರ ಶಂಕರದಾಸಯ್ಯ ಪಡಿಹಾರಿ ಉತ್ತಣ್ಣ ರಾಚಾರ್ದ ದೇವಯ್ಯ
ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕಾಯಕದ ಮುಕ್ತಿನಾಥಯ್ಯ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಸಂಗಣ್ಣ ಪ್ರಸಾದದ ಭೀಮಯ್ಯ ರಾಮದೇವಯ್ಯ
ಎಲೆಗಾರ ಕಾಮಣ್ಣ ವೈದ್ಯ ಸಂಗಣ್ಣ ಬಾಗುಳಿಯ ಕೇಶವರಾಜ ರಾಮೇಶಹಣಿ
ಏಕಾಂತದ ರಾಮಯ್ಯ ಶಂಕರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಬಾಣಸಿಗ ಭೀಮಯ್ಯ ರುದ್ರಿಯಣ್ಣ
ಏಲೇಶ್ವರದ ಕೇತಯ್ಯ ಕಂಬಳಿನಾಗಿದೇವ ಬೆಡಗಿನ ಸುಂದರಯ್ಯ ಲಿಂಗ ಸತ್ಯರ್ಣಣ
ಒಕ್ಕಲಿಗ ಮುದ್ದಣ್ಣ ಶಿವನಾಗಮಯ್ಯ ಬಾಲ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ ಲೆಂಕ ಮಂಚಣ್ಣ
ಕಳಿಂಗದೇಶದ ಸುಜಾನಿದೇವ ಸಂಗಮೇಶ್ವರದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಮಾದರ ದೊಡರ್ಡಯ್ಯ ವತ್ತೇಶ ಸೋಮಯ್ಯ
ಲಮಾಣಿ ನಯಕ ನನ್ನಯ್ಯ ಸಕಲೇಶ ಮಾದರಸ ಮೂರು ಜಾವದ ದೇವರು ವರಗೊಂಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ
ಗುಡ್ಡಾಪುರದ ದಾನ್ಮತಾಯಿ ಸಗರದ ಬೊಮ್ಮಣ್ಣ ವಿರುಪಾಕ್ಷಯ್ಯ ವೀರ ಕಲ್ಲಯ್ಯ
ವಚನಕಾರ್ತಿ ಅಕ್ಕಮ್ಮ ಶರಣೆ ಸತ್ತಿ ಕಾಯಕದ ಮಾರಯ್ಯ ಕಾಮಯ್ಯ ವೀರ ಕೇದಾರ ಬಾಚಯ್ಯ
ಜ್ಙಾನನಿಧಿ ವೀರಸಂಗವ್ವೆ ಶರಣೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಿ ವೀರ ಸಂಗಯ್ಯ ಶಿವಭದ್ರಯ್ಯ ವೀರ ಚಂದಯ್ಯ
ಉದಾರ ಹೃದಯಿ ಚಂಗಳೆತಾಯಿ ಸಿಮ್ಮಲಿ ವೀರ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಶಿವಯೋಗಿ ದೇವಯ್ಯ ವೀರಚಾಕಿ ರಾಚಯ್ಯ
ಲಿಂಗಪ್ರಾಣಿ ಕಮಳವ್ವೆ ಶರಣೆ ಸೋಮದೇವಯ್ಯ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಭದ್ರಯ್ಯ ವೀರನಾಗಯ್ಯ
ಭಕ್ತಿನಿಧಿ ಶರಣೆ ಸೋಮವ್ವೆ ಉಂಕದ ಬಂಕಣ್ಣ ಸಗರದ ಮಾರಯ್ಯ ವೀರ ಶಿವಯ್ಯ
ಸದಾಚಾರ ಸಂಪನ್ನೆ ಚೋಳಿಯಕ್ಕ ಸೂಜಿಕಾಯಕದ ರಾಮಿತಂದೆ ಸದ್ಯೋಜಾತ ವಿರೂಪ ಕಲ್ಲಯ್ಯ
ಜಂಗಮ ದಾಶೋಹಿ ನಿಂಬಿಯಕ್ಕ ಸೊಡ್ಡಳ ಬಾಚರಸ ಸಾಂಕ್ಯನಾರು ವೀರ ಘಂಟಿ
ದಾಸಿಮಯ್ಯಗಳ ಸತಿ ದುಗ್ಗಳೆ ಹಡಪದ ರೇಚಣ್ಣ ಸೌಂದರ್ಯ ನಾಚಯ್ಯ ವೀರ ಬಲ್ಲಾಳ
ಶರಣ ಪ್ರೇಮಿ ಸುಗ್ಗಲವ್ವ ತಾಯಿ ಹಾವಿನ ಹಾಳ ಕಲ್ಲಯ್ಯ ಅಜ್ಜದಾಸಯ್ಯ ವೀರ ಪೊಲ್ಲಯ್ಯ
ಧೀರ ಶರಣೆ ಅಮು ರಾಯಮ್ಮ ಶರಣೆ ಹುಂಜಿನ ಕಾಳಗದ ದಾಸಯ್ಯ ಅಣ್ಣಬೊಮ್ಮಯ್ಯ ವೆಡ್ಡಸೋಮಯ್ಯ
ಉರಿಲಿಂಗ ಪೆದ್ದಿಗಳ ಪುಣ್ಯಸ್ತ್ರೀ ಕಾಳವ್ವೆ ಹೆಂಡದ ಮಾರಯ್ಯ ಅಮಾತ್ಯ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ವೇರಲದ ಮಾರಯ್ಯ
ನಾಗಿಮಯ್ಯಗಳ ಪುಣ್ಯಸ್ತ್ರೀ ಮಸಣಮ್ಮ ಹೊಡೆಹುಲ್ಲ ಬಂಕಣ್ಣ ಅಮೃತನಾಥಯ್ಯ ಮೇಗಿ ಸಂಗಯ್ಯ
ಕದಿರೆ ಕಾಯಕದ ಶರಣೆ ಕಾಳವ್ವೆ ಅಗ್ಘವಣಿಯ ಹೊನ್ನಯ್ಯ ಅಬಗಡದ ಬಸವಯ್ಯ ಶೇಖರಶೆಟ್ಟಿ
ಕದಿರೆ ರೆಮ್ಮೆವ್ವೆ ಶರಣೆ ನಿಜ ವಿರಕ್ತ ನಿರ್ಲಜ್ಜ ಶಾಂತಿಮಯ್ಯ ಅಲಂಕಾರ ಭೀಮಯ್ಯ ಶಂಕರ ಸೋಮಯ್ಯ
ಕನ್ನಡಿ ಕಾಯಕದ ಶರಣೆ ರೇಮಮ್ಮ ಸಗರದ ಬ್ರಹ್ಮಯ್ಯ ಅಂಗರಾಯ ಶಾಂತರಾಮ
ಕಾಟಕೂಟಯ್ಯಗಳ ಪುಣ್ಯಸ್ತ್ರೀ ಶರಣೆ ರೇಚವ್ವೆ ನಿಗಮದ ಬ್ರಹ್ಮಯ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ ಭೀಮಯ್ಯ ಶಾರ್ದೂಲ
ಕಾಲಕಣ್ಣಿಯ ಕಾಯಕದ ಶರಣೆ ತಾಯಮ್ಮ ಕಲಕೇತ ಬ್ರಹ್ಮಗುರು ಶಿಗುರಿಯ ಚಂದಯ್ಯ ಶೀಖರೇಶ್ವರ ಮಲ್ಲಯ್ಯ
ಕೊಂಡೆ ಮಂಚಣ್ಣಗಳ ಪುಣ್ಯಸ್ತ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಮೊರನ ವೇಮಯ್ಯ ಸಿದ್ದವೀರದೇವಯ್ಯ ಶಿವಕುಮಾರ
ಕೊಟ್ಟಣ ಕಾಯಕದ ಶರಣೆ ಸೋಮಮ್ಮ ವಾರುಧಿ ಬ್ರಹ್ಮಯ್ಯ ಪುಪ್ಪದ ಸೋಮಯ್ಯ ಶಿವದೇವಯ್ಯ
ಗಜೇಶ ಮಸಣಯ್ಯಗಳ ಪುಣ್ಯಸ್ತ್ರೀ ಕೇತಲದೇವಿ ವೀರಬಲ್ಲಾಳ ಇಡುವನಾಥ ಶಿವಪೂಜೆಯ ಭೀಮಯ್ಯ
ಗುಂಡಯ್ಯಗಳ ಪುಣ್ಯಸ್ತ್ರೀ ಕೇತಲದೇವಿ ನಿಜ ಲಿಂಗ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಇಂಡೆ ಸೋಮಣ್ಣ ಶಿವ ಮುದ್ರಯ
ಡೋಹರ ಕಕ್ಕಯ್ಯನವರ ಪುಣ್ಯಸ್ತ್ರೀ ಭಿಷ್ಟಾದೇವಿ ಪಡಿಹಾರಿ ಉತ್ತಣ್ಣ ಉಘೆಯ ನಾಗಯ್ಯ ಶಿವಯ್ಯ
ಶೆರಣೆ ಗೊಗ್ಗವ್ವೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಾದಣ್ಣ ಏಕಾಂತದ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಅಪ್ಪಯ್ಯ
ದಸರಯ್ಯಗಳ ಪುಣ್ಯಸ್ತ್ರೀ ವೀರಮ್ಮ ಮುಗ್ಧ ಸಂಗಣ್ಣ ಕಿಲ್ಲಿನಾಥ ಭೀಮಯ್ಯ ಅಕ್ಕನಾಲಾಂಗಿಕಾ ಪತಿ ಶಿವದೇವಯ್ಯ
ಬತ್ತಲೇಶ್ವರಯ್ಯಗಳ ಪುಣ್ಯಸ್ತ್ರೀ ಗುಡ್ಡವ್ವೆ ಸದ್ಯೋನ್ಮುಕ್ತಿ ಶರಣ ಸತ್ಯಣ್ಣ ಕಾಜೀ ರಾಚಯ್ಯ ಕೇಶರಾಜಯ್ಯ
ಬಾಚಿಕಾಯಕದ ಬಸವಯ್ಯಗಳ ಪುಣ್ಯಸ್ತ್ರೀ ಕಾಳವ್ವೆ ಪುರದ ನಾಗಣ್ಣ ಕಲಾಗ್ನಿರುದ್ರ ಕನ್ನದ ಬ್ರಹ್ಮಯ್ಯ
ಇಜಮುಕ್ತೆ ಶರಣೆ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕ ರೇವಣಸಿದ್ದರ ಪುತ್ರ ರುದ್ರಮುನಿ ಕಾಳಿಮರಸ ಉತ್ತಮಾಂಗದ ಕೇಶ ಹೊನ್ನಯ್ಯ
ರಾಯಸದ ಮಂಚಣ್ಣಗಳ ಪುಣ್ಯಸ್ತ್ರೀ ಕಾಳವ್ವೆ ವೀರ ಶರಣ ಜಗದೇವಯ್ಯ ಕನ್ನದ ವೀರ ಮಾಚಯ್ಯ ಸದರದ ರಾಮಯ್ಯ
ಕಾರ್ಶಮೀರದ ರಾಜಪುತ್ರಿ ಬೊಂತಾದೇವಿ ಧೀರ ಶರಣ ಮಲ್ಲಿಬೊಮ್ಮಯ್ಯ ಕಿರಾತ ಕದಿರೆ ರೇವಯ್ಯ
ರೇವಣಸಿದ್ದಯ್ಯಗಳ ಪುಣ್ಯಸ್ತ್ರೀ ರೇಕಮ್ಮ ಹಿಪ್ಪಯ ಶರಣ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕುಪ್ಪಸದ ಚಂದಯ್ಯ ವೀರ ನಾಚಯ್ಯ
ಧೀಮಂತ ಶರಣೆ ಸತ್ಯಕ್ಕ ದಿಗಂಬರ ಮುಕ್ತಿಮುನಿ ಕುರುಕಾಂಟ ದೇವಯ್ಯ ಉರುಗದ ಮಲ್ಲಯ್ಯ
ಸಿದ್ಧಬುದ್ದದಯ್ಯಗಳ ಪುಣ್ಯಸ್ತ್ರೀ ಕಾಳವ್ವೆ ಸುಕುಮಾರ ಚೆನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ಕೆರೆಯೂರ ದಾಸಯ್ಯ ಸೊಡ್ಡಲ ಮಲ್ಲಿದೇವಯ್ಯ
ಸದಾಚಾರ ಪಥಹಿಡಿದ ಸೂಳೆ ಸಂಕವ್ವೆ ಶೂಲದ ಬ್ರಹ್ಮಯ್ಯ ಕೆಲವೂರು ಬ್ರಹ್ಮಯ್ಯ ನಿಜಭವ ದೇವಯ್ಯ
ಹಡಪದ ಅಪ್ಪಣ್ಣಗಳ ಪುಣ್ಯಸ್ತ್ರೀ ಲಿಂಗಮ್ಮತಾಯಿ ಹೊಡಹುಲ್ಲ ಬಂಕನಾಥ ಕೊಟಕದ ಬಾಚಯ್ಯ ನಿತ್ತಯನೇಮದ ಮೈಲಿ ದೇವಯ್ಯ
ಮಾರಯ್ಯಗಳ ಪುಣ್ಯಸ್ತ್ರೀ ಗಂಗಮ್ಮ ಇಂಡಿಯ ಶಾಂತಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ದೇವರ ದಾಸಿ
ಸತ್ಯಸದಾಚಾರದ ಪಥ ಹಿಡಿದ ಮಾಯಿದೇವಿ ಗೊಬ್ಬೂರ ಬಿಬ್ಬಿಬಾಚಯ್ಯ ಗಂಗ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಸೋಮಿದೇವಯ್ಯ
ನಾಗಲಾಂಬಿಕಾ ಪತಿ ಶಿವದೇವಯ್ಯ ಸೂಗರ ಚೆನ್ನವೀರೇಶ್ವರ ಗಂಗಾಪೂರದ ಬಸವಣ್ಣ ಗೌಳ ಬಟ್ಟಾರಕ್ಯ್ಯ
ಎಳೆವರೆಯದಲ್ಲೇ ಲಿಂಗದೊಡಗೂಡಿದ ಬಾಲ ಸಂಗಯ್ಯ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಗೋಣೀಯ ಮರಯ್ಯ ಪಿಟ್ಟವ್ವೆ ಶರಣೆ
ಕಂಬದ ಮಾರಿತಂಧೆ ಎಡ ಮಠದದ ನಾಗಿದೇವ ಗೊಲ್ಲಮಲ್ಲಯ್ಯ ಗೋವಿಂದ ಬಟ್ಟಾರಕಯ್ಯ
ಕನ್ನಡಿ ಕಾಯಕದ ಅಮ್ಮಿದೇವಯ್ಯ ಕುಂಬರ ಗುಂಡಯ್ಯ ಗೋಯಿದೇವ ಶ್ವಪಚಯ್ಯ
ಕನ್ನದ ಮಾರಿತಂಧೆ ಲಕ್ಕದ ಮಾರಯ್ಯ ಗೌರಾರ್ಯ ಸಾಮವೇದಿ
ಕರುಳ ಕೇತಯ್ಯ ಚಾಂಗುಬಲ್ಲಯ್ಯ ಚಾರದೇವಯ್ಯ ಅಮುಗಿ ದೇವಯ್ಯ
ಕಲಕೇತ ಶಿವಭಕ್ತ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಚಾಳುಕ್ಕ ಭೀಮಯ್ಯ ಕಲಿದೇವಯ್ಯ
ಕಾಮಾಟದ ಭೀಮಣ್ಣ ಲೆಂಕಬೊಮ್ಮಯ್ಯ ಚಿಕ್ಕಬಸವ ಮಾರಯ್ಯಗೌಡ
ಕಿನ್ನರಿ ಬ್ರಹ್ಮಯ್ಯ ಸಪ್ಪೆಯಲ್ಲಮ್ಮದೇವಿ ಚಿಕ್ಕ ರಾಚಲ್ಲಯ್ಯ ಮಲೆಯ ರಾಜಯ್ಯ
ಕೀಲಾರದ ಬೊಮ್ಮಣ್ಣ ಹಾಲಯ್ಯ ಚಿಪ್ಪನೂರಪ್ಪಯ್ಯ ಮಲೆಯ ಬ್ರಹ್ಮಯ್ಯ
ಕೇದಾರ ಗುರು ಭದ್ರಯ್ಯ ಚಿಂಕರ ಮಾಗಿದೇವ ಬಿಲ್ಲಮಾರಯ್ಯ
ಕೂಗಿನ ಮಾರಯ್ಯ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಮಾರಗೌಡ ಚೇಟಲ ನೇಮಯ್ಯ ವೇಮನಾರಾಧ್ಯ
ಕೋಟರದ ಸೋಮಣ್ಣ ಬಳ್ಳಿಗಾವಿಯ ಗೊಗ್ಗಯ್ಯ ಜಗದಾರಾಧ್ಯ ಕರಸ್ಥಲದ ನಾಗಿದೇವ ಚಿಕ್ಕಸೋಮದೇವಯ್ಯ
ಕೋಲ ಶಾಂತಯ್ಯ ಮೊರಟದ ಬಂಕಯ್ಯ ಜಟ್ಟಿ ಮಾರಯ್ಯ ನರಪಲಿ ಕಾಮಿದೇವಯ್ಯ
ಗಜೇಶ ಮಸಣ್ಯ್ಯ ರಾಗರಸಾಂಕ ಜತ್ತರದ ಸೋಮಣ್ಣ ಕೆಂಭಾವಿ ಭೋಗಯ್ಯ
ಗಣದಾಸಿ ವೀರಣ್ಣ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಸಂಕಣ್ಣ ಜೋಹಿರ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ವೀರಚಾಕಿದೇವಯ್ಯ
ರಾಯಸದ ಮಂಚಣ್ಣ ಮುಸುಡಿಯ ಚೌಡಯ್ಯ ಜೋದರ ಮಯಣ್ಣ ಮಾಟ ಕೂಟದ ಮಲ್ಲಿನಾಥಯ್ಯ
ಗೋರಕ್ಷನಾಥ ಗರಡಿಯ ಚೌಡಯ್ಯ ದಶಗುಣ ಸಿಂಗಿದೇವ ಅಪ್ಪಯ್ಯ
ತೆಲುಗು ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ ಪುಲಿರೆಯ ಸೋಮಯ್ಯ ದಂಡೀ ಪ್ರಸನ್ನಬಸವ ನೀಡುವನಾಥ ತಪ್ಪಯ್ಯ
ಶಿವಲೆಂಕ ಮಂಚಣ್ಣ ನಾಗನಾಥ ದಾರಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿನಾತಯ್ಯ
ಬೊಕ್ಕಸದ ಸಂಗಣ್ಣ ಅಡಿಕೇಶ್ವರ ದಾನ ಕೇಶಯ್ಯ ಗೊಗ್ಗದೋರೆ ಕೇಲಕ್ಕರಸಯ್ಯ
ಗಾಣದ ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಮಡಿಕೇಶ್ವರ ದೇವರ ಪಂಡಿತ ಚಾಕಲದೇವಿ ಶರಣೆ
ಗಾವುದಿ ಮಾಚಯ್ಯ ಬ್ಯಾಳಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮಾರಿದೇವ ಉದ್ಭಟ ದೇವಯ್ಯ
ಗುಪ್ತ ಮಂಚಣ್ಣ ಬಡಿಹೊರಿ ಬ್ರಹ್ಮಯ್ಯ ದ್ರೋಣೇಶ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ರೇವಯ್ಯ
ಗುರುಪುರದ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಶಿವಯೋಗಿ ಮಲ್ಲರಸ ಢವಳಯ್ಯ ಜೂಟೂರ ಮಲ್ಲಯ್ಯ
ಗುರುಭಕ್ತಯ್ಯ ಜಂಬೂರು ಮಹಾಕಾಳಯ್ಯ ಡವಳೇಸ್ವರ ರಾಮಯ್ಯ ವೀರ ಮಾಚಯ್ಯ
ಘಟ್ಟವಾಳಯ್ಯ ಅಮೋಘದೇವ ದುರ್ಜಟ ಕೇಶ ಸಾಂಖ್ಯ ದೆವ
ಚಂದಿಮರಸ ಢಂಕಣಿಕೋಟೆಯ ನೂರೊಂದಯ್ಯ ನಾಗಯ್ಯ ಹೊಟ್ಟಲ ಕೆರಯ ವೀರಯ್ಯ
ಜೇಡರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಓಲೆಯ ಶಾಂತಯ್ಯ ನಾಳ್ಪೋತ್ತಿನ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ನಮಾಕ್ಯದ ಮಲ್ಲಯ್ಯ
ಜೋದರ ಮಾಯಣ್ಣ ತಾಳಿಕೊಟೆಯ ಶಿವದೇವಯ್ಯ ನಿಜಭಾವಯ್ಯ ಬಿಲದೇವಿ ಶರಣೆ
ಢಕ್ಕೆಯ ಬೊಮ್ಮರ್ಣಣ ಇಳಿಹಾಳ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ ನಿತ್ಯ ನಿಯಮದ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ದೇವಯ್ಯ
ಗಣಪ್ರಸಾದಿ ಡೋಹರ ಕಕ್ಕಯ್ಯ ವೀರ ಸಂಗಯ್ಯ ನಿರಂಜನದೇವ ವೀರ ಸಂಗವ್ವೆ ಶರಣೆ
ತಳವಾರ ಕಾಮಿದೇವಯ್ಯ ತಂಗಟೂರು ಮರಯ್ಯ ನರಾಲಂಬದೇವ ವೀರ ಬ್ರಹ್ಮಯ್ಯ
ತುರುಗಾಹಿ ರಾಮಣ್ಣ ಗುಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಯ್ಯ ನಿರಾಳದೇವಯ್ಯ ಭಾನುದೇವಯ್ಯ
ತೆಲುಗೇಶ ಮಸಣಯ್ಯ ರೇವಯ್ಯದೇವ ನೆಲವಿ ಚೇತಯ್ಯ ಕೋಹರ ಬ್ರಹ್ಮಯ್ಯ
ದಶಗಣ ಸಿಂಗಿದೇವಯ್ಯ ಸುರಗಿಯ ಚೌಡಯ್ಯ ನಿರ್ಧನಯ್ಯ ಕಾಮಲ ದೇವಯ್ಯ
ಅಹಜಿಂಸಾವಾದಿ ದಸರಯ್ಯ ದಾಸೋಹರಯ ನಿರ್ಮಿಷ ಸಂಗಯ್ಯ ಸಾನೆಯ ಬ್ರಹ್ಮಯ್ಯ
ದಾಸೋಹದ ಸಂಗಣ್ಣ ವನಿಪುರದ ಶಂಕರದೇವ ನಿರ್ದತ್ತಿಸಂಗಯ್ಯ ರಾಜನ ಬ್ರಹ್ಮಯ್ಯ
ನಯ ಮಾರಿತಂದೆ ವೆಲ್ಲಗೊಂಡದ ಮಹಾದೇವಯ್ಯ ಪ್ರಸಾಧಿ ದಾಸಯ್ಯ ಕಪಿಲೆಯ ಬ್ರಹ್ಮಯ್ಯ
ನಿಜಗುಣ ಶಿವಯೋಗಿ ಪಡಿಹಾರಿ ಬಸವಯ್ಯ ಪರಮ ಹಂಸ ಜಕ್ಕೀರ ಬ್ರಹ್ಮಯ್ಯ
ನಿವೃತ್ತಿ ಸಂಗಯ್ಯ ರುದ್ರಪಶೂಪತಿ ವಲ್ಲಭರಾಜ ಖಡ್ಗದ ಬ್ರಹ್ಮಯ್ಯ
ನಿಜಾನುಭವಿ ನುಲಿಯ ಚಂದಯ್ಯ ವಿಜಯಪುರದ ಸೋಮಯ್ಯ ಕಲ್ಲೇಶ ಸೋಮಯ್ಯ ಮಿಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಯ್ಯ
ರೇವಣಸಿದ್ದ ಉರಗ ರಾಯಣ್ಣ ಪುಷ್ಪದ ಬಾಚಯ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಯ್ಯ
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪಂಡಿತಾರಾದ್ಯ ಕನಕದ ನಾಚಯ್ಯ ಪರ್ವತನಾಥ ಸಿಮ್ಮಯಲಿಯ ಚಂದಯ್ಯ
ಮರುಳಸಿದ್ದ ಕಸ್ತೂರಿಯ ಸಾರಣೆಯ ಉದ್ಧಟಯ್ಯ ಪಂಚಾಗ್ನಿ ಸೂರ್ಯ ಮೇಧಾವಿ ರುದ್ರಯ್ಯ
ಪುರದ ನಾಗಣ್ಣ ಕಂಬಕಾರ ಹೊನ್ನಯ್ಯ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿದೇವ ಹೆರೂರ ಹೆಣ್ಣು ಶರಣೆ
ಪ್ರಸಾದಿ ಭೋಗಣ್ಣ ಕಾಖಂಡಕಿಯ ಶಿವಮುಗ್ಧ ಪಾಕದ ಭೀಮಯ್ಯ ವಹಿಲದೇವಯ್ಯ
ಬೊಪ್ಪಲದೇವಿ ಗಣೇಶ ದೇವಯ್ಯ ಕಂಬಿಯ ರೇವಯ್ಯ ಹೆರೂರು ನಾಗಣ್ಣ
ಪಲ್ಲಮ ರಾಯ ವೀರ ಗುಂಡಯ್ಯ ಎಡಮಠದ ನಾಗಯ್ಯ ಸಗರದ ನಾಚಯ್ಯ
ಗೊಲ್ಲಾಳ ರಾಯನು ಮಾರಗೋವಿದೇವಯ್ಯ ಕಂಥೆ ಸೋಮಯ್ಯ ಎರದಲೆಯ
ಇಳಿಹಾಳ ಬ್ರಹ್ಮಯ್ಯ ನೆಲವಿ ಶಾಂತಮಲ್ಲಯ್ಯ ಲದ್ದೆ ಸೋಮಯ್ಯ ಮುದನೂರು ದಾಸಯ್ಯ
ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಅಜ್ಜದೇವಯ್ಯ ಮೊಗವಾಡದ ಮಹದೇವಯ್ಯ ವೈಜಕ್ಕವ್ವೆ ಶರಣೆ
ನಾದಯ್ಯ ಅನುಮಿಷಯ್ಯ ಯೋಗಿ ಶಾಂತಯ್ಯ ಬಲ್ಲವ್ವೆ ಶರಣೆ
ಬಾದರಾಯಕ್ಕ ಶರಣೆ ಸಕಳೇಶ ಗೊಮ್ಮಯ್ಯ ಗಿರುಗಟೀಶ್ ಶಾಂತಯ್ಯ ಅಮ್ಮವ್ವೆ ಶರಣೆ
ಬೋದ ರಾಯಣ್ಣ ವರ್ತೆ ಸೋಮಯ್ಯ ಹೂಲಿ ರಾಮಯ್ಯ ಆದವ್ವೆ ಶರಣೆ
ಶೂಲಾಯುಧಯ್ಯ ಧವಳಿ ದೇವಯ್ಯ ಹೂಲಿ ಶಾಂತಯ್ಯ ಅರಸವ್ವೆ ಶರಣೆ
ಅರಿಯಮ ರಾಜಯ್ಯ ಬೊಂತಲಾದೇವಿ ಶರಣೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ ವೀರರೆಮ್ಮವ್ವೆ ಶರಣೆ
ಹಂಪೆ ದೇವಯ್ಯ ಧವಳೇಶ ಹಾದರದ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ ನಿಂಬವ್ವೆ ಶರಣೆ
ವೆಂಗಿ ಸಂಗಯ್ಯ ಕಂಗಳ ಬಸವಣ್ಣ ಬಿಲ್ಲಮರಾಯ ಹೊನ್ನಯ್ಯ
ವೀರಬೊಲ್ಲಯ್ಯ ಜಂತರಾವದ ಬಸರ್ಣಣ ಬೋಗಿ ಮಾಚಯ್ಯ ಹಂದಯ್ಯ
ಪ್ರಸಾದಿ ಬಂಕಯ್ಯ ಶದರೀ ಗುರು ಚಂದಯ್ಯ ಕೊಡದ ಮಾರಿ ತಂದೆ ಬೀರದೇವಯ್ಯ
ಏಲೇಶ್ದಕೇತಯ್ಯ ಸೂರಸಾನಿ ಮೌನದ ಮಾರಯ್ಯ ಬಿಜ್ಜಯ್ಯ
ಚಾಳೂಕ್ಯದ ಭೋಗಯ್ಯ ಧೂಳೇಶ್ವರ ಕೋರಿ ಶಾಂತಯ್ಯ ಕಂದುಲಿ ನಾಗಿದೇವಯ್ಯ
ಚೆಟ್ಟಿಗ ದೇವಯ್ಯ ಮರುಳ ಶಂಕರದೇವ ಕೊಂಡಯ ಮಂಚಣ್ಣ ನಾಗಿದೇವಯ್ಯ
ಗುರುಭಕ್ತಯ್ಯ ಕೈಕೂಲಿಯ ಚಾಮಯ್ಯ ಕೊಂಡಗೂಳಿ ಕೇಶಿರಾಜ ಚಕ್ಕುಲಿ ನಾಗಿದೇವಯ್ಯ
ದರೀಪುರದ ಶಂಕರದೇವ ಕಲ್ಲುಲಸದ ದೇವಯ್ಯ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಸೇನಾಥದೇವರ ಬಾಚಯ್ಯ
ನಿಂಗುಳಿ ವೈಕಜಕ್ಕವ್ವೆ ಶರಣೆ ಸೂಳೆ ನಂಬಿಯಕ್ಕ ಶರಣೆ ಸತ್ತಿ ಪಟ್ಟಪ್ಪಯ್ಯ ಹೂವಿನ ಬಾಚಿದೇವಯ್ಯ
ಶಿವಮುದ್ದದೇವರು ಸೂಳೆ ಬೊಮ್ಮಕ್ಕ ಶರಣೆ ಕುಮಾರ ಸಂಗಯ್ಯ ಬಾಚಲಾದೇವಿ ಶರಣೆ
ಭಂಡಾರ ಬಸವಯ್ಯ ಸೂಳೆ ಚಾಕಲದೇವಿ ಶರಣೆ ಸಾರಮ್ಮ ಶರಣೆ ಸಿಂಗಿದೇವ
ಕಾಳ್ಪೊರತೆಯ ಬಲಿದೇವಯ್ಯ ಸೂಳೆ ಪದ್ಮಲಾದೇವಿ ಶರಣೆ ನೀಲಲೋಚನೆಯಮ್ಮ ಶರಣೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಸಂಗಯ್ಯ
ಶ್ರೀಕೋಟಿ ಪಿಳ್ಳಯ್ಯ ಸೂಳೆ ಬೊಪಲದೇವಿ ಶರಣೆ ಗುರುಭಕ್ತೆ ಲಿಂಗಮ್ಮ ಶರಣೆ ಮಾಳೀ ನಿಜ ಸಂಗವ್ವೆ
ಸರವೂರ ಬಂಕಯ್ಯ ಚಂದದ ಸೋಮಣ್ಣ ಚಂದ್ರಮಹಾದೇವಿ ಶರಣೆ ದೇವರಸ
ಬೆರಳಿನ ಮರಯ್ಯ ಗುಗ್ಗಲದ ಧವಳಯ್ಯ ಮಲುಹಣ ದೇವವಯ್ಯ ಕನ್ನಮ್ಮರಸಿ ಶರಣೆ
ಆತ್ಮದೇವಯ್ಯ ಪರಾಕಿ ದೇವಯ್ಯ ಮಲುಹಣಿ ಶರಣೆ ದೇವಣ್ಣ
ಕೊಲ್ಲಪಾಕಿ ಮಾರಯ್ಯ ಹಣತೆ ಲಕ್ಕರಸಯ್ಯ ನಿಜಗುಣದೇವರು ಮನ್ನಣೀ ಮಾಹಾದೇವಯ್ಯ
ಗೋವಿನ ಮದಯ್ಯ ಕೊಳಲಿನ ಮಾರಯ್ಯ ಹೂವಿನ ಮಾಚಿದೇವಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ

*
Previous ವೇಮನ ಮಹಾಕವಿ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು Next