ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ರಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರಗಳು

*

ಪ್ರಶ್ನೆ

ಉತ್ತರ

ಆಲಿ ಎಂದರೇನು? ಕಣ್ಣಿನ ರೆಪ್ಪೆ
ಕರತಲಾಮಲಕ ಎಂದರೇನು? ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಷ್ಟು ಸುಲಭ
ಲಿಂಗಾರ್ಪಿತ ಎಂದರೇನು? ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ನೈವೆದ್ಯ ಮಾಡಿದುದು, ಅರ್ಪಿಸಿದುದು
ಗಣಪರ್ವ ಎಂದರೇನು? ಧರ್ಮಬಂಧುಗಳ ಸಮಾವೇಶ
ಪಿಂಡಾಂಡಗತ ಎಂದರೇನು? ಜೀವಾತ್ಮ
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗತ ಎಂದರೇನು? ಪರಮಾತ್ಮ
ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರರ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಏನು? ಮುದ್ದೆಗೌಡ
ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರರ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಏನು? ಸುಗ್ಗವ್ವೆ
ಆದ್ಯರು ಎಂದರೇನು? ಪುರಾತನರು/ ಹಿರಿಯರು
ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಏನನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ? ನಿರಾಕಾರ ದೇವನನ್ನು
ಇಷ್ಟಲಿಂಗದಲ್ಲಡಗಿರುವ ಹುಟ್ಟುಲಿಂಗ (ಚಿಲ್ಲಿಂಗ) ಏನನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ? ಜೀವಾತ್ಮ
ಇಷ್ಟಲಿಂಗದಲ್ಲಿಯ ಕಂತೆ ಏನನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ? ವಿಶ್ವವನ್ನು
ವಿಭೂತಿ ಯಾವುದರಿಂದ ತಯ್ಯಾರಾಗುತ್ತದೆ? ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿ
ಕರ್ಮತ್ರಯಗಳು ಯಾವವು? ಸಂಚಿತ, ಪ್ರಾರಬ್ಧ, ಆಗಾಮಿ
ಗುಣತ್ರಯಗಳು ಯಾವವು? ಸತ್ವ, ರಜ, ತಮ
ಶಕ್ತಿತ್ರಯಗಳು ಯಾವವು? ಇಚ್ಛಾ , ಕ್ರಿಯಾ, ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿ
ಸ್ವಾಯತ ಎಂದರೇನು? ಆಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ( ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು)
ಪಿಂಡತ್ರಯಗಳು ಯಾವವು? ನಾದ, ಬಿಂದು , ಕಳೆ
ಅಜಾತ ಎಂದರೇನು? ಹುಟ್ಟು (ಅಸ್ಥಿತ್ವ) ಇಲ್ಲದವನು
ಅವಿಮುಕ್ತ ಎಂದರೇನು? ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಳ, ಸುಕ್ಷೇತ್ರ
ನಾರಿವಾಳ ಎಂದರೇನು? ತೆಂಗು
ತೇಜ ಎಂದರೇನು? ಬೆಂಕಿ, ಅಥವಾ ಬೆಳಕು
ವಾಯುಗುಣವ ಸರ್ಪ ಬಲ್ಲುದು ಇದು ಯಾರ ವಚನ 'ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವ'
ಭೂಮಿನಿನ್ನದಲ್ಲ, ಹೇಮನಿನ್ನದಲ್ಲ,ಇದು ಯಾರ ವಚನ 'ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು'
ಕಾಗೆಒಂದಗುಳ ಕಂಡಡೆ ಕೂಗಿ ಕರೆಯದೆ ತನ್ನ ಬಳಗವ ಇದು ಯಾರ ವಚನ 'ಬಸವಣ್ಣ'
ಕಲ್ಲನಾಗರ ಕಂಡರೆ ಹಾಲನೆರೆ ಎಂಬರಯ್ಯ ಇದು ಯಾರ ವಚನ 'ಬಸವಣ್ಣ'
ಕಲ್ಯಾಣ ವೆಂಬ ಪ್ರಣತೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿರಸವೆಂಬ ತೈಲವನೆರೆದುಇದು ಯಾರ ವಚನ 'ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು'
ಇಸಕ್ಕಿ ಆಸೆ ನಿಮಗೇಕೆ ಇದು ಯಾರ ವಚನ 'ಸತ್ಯಕ್ಕ'
ದೇಹವೆಂಬುದು ಬಂಡಿ ಕಂಡಯ್ಯ ಕಾಲುಗಳೆರಡು ಗಾಲಿ ಕಂಡಯ್ಯಇದುಯಾರವಚನ 'ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು'
ನಾ ಹುಟ್ಟಿದಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು ಇದು ಯಾರ ವಚನ 'ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ'
ಕಟ್ಟಿದ ಲಿಂಗವ ಬಿಟ್ಟು ಬೆಟ್ಟದ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇದು ಯಾರ ವಚನ 'ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ'
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮನೆಯೊಡೆಯ ಇದ್ದಾನೊ ಇಲ್ಲವೊಇದು ಯಾರ ವಚನ 'ಬಸವಣ್ಣ'
ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾಮಾಮೃತ ತುಂಬಿ ಇದು ಯಾರ ವಚನ 'ಬಸವಣ್ಣ'
ಅಕ್ಕಯ್ಯ ಕೇಳವ್ವ ನಾನೊಂದು ಕನಸ ಕಂಡೆ ಇದು ಯಾರ ವಚನ 'ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ'
ಶರಣರ ಬರವೆಮಗೆ ಪ್ರಾಣಜೀವಾಳವಯ್ಯಾ ಇದು ಯಾರ ವಚನ 'ಬಸವಣ'
ಸಾವಿಲ್ಲದ,ಕೇಡಿಲ್ಲದ,ರೊಪಿಲ್ಲದ, ಚೆಲುವಂಗಾನೊಲಿದೆನವ್ವಾಇದು ಯಾರ ವಚನ 'ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ'
ಆಯಿತ್ತು ಬಸವಾ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಗುರು ಸ್ವಾಯತವೆನಗೆ ಇದು ಯಾರ ವಚನ 'ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು'
ನೀನೊಲಿದರೆ ಕೊರಡು ಕೊನರುವುದಯ್ಯಇದು ಯಾರ ವಚನ 'ಬಸವಣ್ಣ'
ಅಡವಿಯೊಳಗರಸುವಡೆ ಸಿಡಿಗಂಟೆ ತಾನಲ್ಲಇದು ಯಾರ ವಚನ 'ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ'
ಬಸವಣ್ಣನೆ ತಾಯಿ ಬಸವಣ್ಣನೆ ತಂದೆಇದು ಯಾರ ವಚನ 'ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ'
ತಂದೆ ನೀನು ತಾಯಿ ನೀನು ಇದು ಯಾರ ವಚನ 'ಬಸವಣ್ಣ'
ಬ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಭವವು ಹರಿಇತ್ತಯ್ಯ ಇದು ಯಾರ ವಚನ 'ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು'
ಉಂಬ ಬಟ್ಟಲು ಬೇರೆ ಕಂಚಲ್ಲ ಇದು ಯಾರ ವಚನ 'ಬಸವಣ್ಣ'
ನರಜನ್ಮವ ತೊಡೆದು ಹರನಜ್ಮವ ಮಾಡಿದ ಗುರುವೆ ಇದು ಯಾರ ವಚನ 'ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ'
ಇಳೆ ನಿಮ್ಮದಾನ ಬೆಳೆ ನಿಮ್ಮದಾನಇದು ಯಾರ ವಚನ 'ಜೇಡರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ'
ಕಡೆಗೀಲಿಲ್ಲದ ಬಂಡಿ ಹೊಡೆಗೆಡುವುದು ಮಾಣ್ಬುದೆ ಇದು ಯಾರ ವಚನ 'ಜೇಡರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ'
ನಾ ನಿಮ್ಮನರಿವೆನು ನಿ ವೆನ್ನನರಿಯಿರಿಇದು ಯಾರ ವಚನ 'ಬಸವಣ್ಣ'
ಶರಣರ ನೊಸಲಿಗೆ ಶ್ರೀವಿಭೂತಿಯೆ ಶೃಂಗಾರ ಇದು ಯಾರ ವಚನ 'ಬಸವಣ್ಣ'
ಮತ್ರ್ಯಲೋಕವೆಂಬುದು ಕರ್ತಾರನ ಕಮ್ಮಟವಯ್ಯಾ ಇದು ಯಾರ ವಚನ 'ಬಸವಣ್ಣ'
ಜ್ಞಾನದ ಬಲದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯ ಇದು ಯಾರ ವಚನ 'ಬಸವಣ್ಣ'
ಪರಿವಿಡಿ (index)
*
Previousರಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರಗಳು - 4ರಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರಗಳು - 6Next
*