ಷಟಸ್ಥಲ

ಷಟಸ್ಥಲ ಪದದಲ್ಲಿ "ಷಟ್" ಅಂದರೆ ಆರು "ಸ್ಥಲ" ಅಂದರೆ ಹಂತ. ಭವಿಯು (ಮಾನವ) ತನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳೆಂಬ ಭವಚಕ್ರವನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಲು ೧೨ನೇ ಶತಮಾನದ ಶರಣರು ಆಚರಿಸಿ ಸೂಚಿಸಿದ ಆರು ಹಂತಗಳ ಪಥವೇ "ಷಟಸ್ಥಲ".


  • Shatsthala
  • Shatsthala
  • Shatsthala
  • Shatsthala
  • Shatsthala
  • Shatsthala
  • Shatsthala
  • Shatsthala
  • Shatsthala
ಪರಿವಿಡಿ (index)
*
Previousಶೂನ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ (ಶಕ್ತಿ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ)ಭಕ್ತಸ್ಥಲNext
*