ಪ್ರಸಾದ

*

ಮೌನದಲುಂಬುವುದು ಆಚಾರವಲ್ಲ
ಲಿಂಗಾರ್ಪಿತವ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ
ತುತ್ತಿಗೊಮ್ಮೆ ಶಿವಶರಣು ಎನ್ನುತ್ತಿರಬೇಕು
ಕರಣವೃತ್ತಿಗಳಡಗುವವು, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವನ ನೆನೆಯತ್ತಲುಂಡಡೆ.
--ಬಸವಣ್ಣನವರು

ಸುಮ್ಮನೆ ಮೌನವಾಗಿ ಉಂಬುವುದು ಆಚಾರವಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಎಡೆಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗಾರ್ಪಿತ ಮಾಡಬೇಕು. ಅನಂತರ ಉಣ್ಣುವಾಗ ತುತ್ತಿಗೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ 'ಶಿವ ಶರಣು' ಎನ್ನುತ್ತಿರಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಂತ್ರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತ ಉಣ್ಣುವುದರಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯ ವೃತ್ತಿಗಳು ಶಾಂತವಾಗುವುವು.

ಪರಿವಿಡಿ (index)
*
Previousಪಾದೋದಕಲಿಂಗಾಚಾರ-ಏಕದೇವನಿಷ್ಠೆNext
*