ಭಕ್ತಸ್ಥಲ

*

ಭಕ್ತನೆಂತೆಂಬೆನಯ್ಯಾ? ಭವಿಯ ಸಂಗ ಬಿಡದನ್ನಕ್ಕ [1]
..... ...... ....... .......
..... ...... ....... .......
..... ...... ....... .......
ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ. --ಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ

ಷಟಸ್ಥಲಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದೆ ಭಕ್ತಸ್ಥಲ. ಭಕ್ತನಾಗುವವನು ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ವಿನಯವಂತಿಕೆಯನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪರಮಾತ್ಮ ತತ್ವವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಮಹಾನ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಭವಿಯ ಸಂಗವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾದುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯ. ಭವಿ ಎಂದರೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳೆಂಬ ಭವಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದವರು. ಅಂದರೆ ದುರ್ಗುಣ, ದುರಾಚಾರ, ದುರ್ವ್ಯಸನಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾದವರು. ಆಶೆ-ಆಮಿಷಗಳಿಗೆ ದಾಸರಾದವರು. ಕಾಮ, ಕ್ರೌಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಮದ, ಮತ್ಸರಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಕುಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಅನಂತ ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವವರು. ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂಗದಿಂದ ವಿಮುಖನಾಗದೆ ಯಾವನೂ ಭಕ್ತನಾಗಲಾರನು.

ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವರನರಿವೊಡೆ ಶರಣರ ಸಂಗವೆ ಮೊದಲು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಧರ್ಮಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರು, ಭಕ್ತಸ್ಥಲ ಎಂದರೆ ದುರ್ಜ ನರ ಸಂಗ (ಭವಿಸಂಗ)ವನ್ನು ತೊರೆದು ಶರಣರ ಸಂಗದ ಲ್ಲಿರಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸದಾಚಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆವುದು, ಶಿವನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಾಗಿರುವ[2]
ಲಿಂಗ ಜಂಗಮ ಒಂದೆ ಎಂಬ ಬುದ್ಧಿಯಾಗಿರುವ
ಲಾಂಛನಧಾರಿಗಳ ಕಂಡಡೆ ವಂದಿಸುವದೀಗ ಭಕ್ತಸ್ಥಲ ನೋಡಾ;
ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ. --ಬಾಲಸಂಗಯ್ಯನ ವಚನ

[1] ಸಮಗ್ರ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ - ೧, ವಚನ ಸಂಖ್ಯೆ: ೫೧೦, ಸಂಪುಟ ಸಂಪಾದಕರು: ಡಾ|| ಎಂ.ಎಂ. ಕಲಬುರ್ಗಿ, ಪ್ರಕಾಶಕರರು: ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು.
[2] ಪುಸ್ತಕ: ಬಾಲಸಂಗಯ್ಯನ ವಚನಗಳು, ಸಂಪುಟ ಸಂಪಾದಕರು: ಡಾ|| ಎಂ.ಎಂ. ಕಲಬುರ್ಗಿ, ಪ್ರಕಾಶಕರು: ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ.


ಪರಿವಿಡಿ (index)
*
Previousಷಟಸ್ಥಲಮಹೇಶ ಸ್ಥಲ (ಮಾಹೇಶ್ವರ ಸ್ಥಲ)Next
*