ಬಸವಣ್ಣನವರ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಗ್ರಾಮ, ನಗರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ

ಆದಿಲಾಬಾದ ನಗರ NH ೭ ರಸ್ತೆ, ಉದ್ಘಾಟನೆ:೨ಜುಲೈ೨೦೧೨ ಅರೂರ, ತಾ|| ಸದಾಶಿವಪೇಟ್ , ಜಿ|| ಮೇದಕ ಆ. ಪ್ರ. ಅಷ್ಟುರ, ತಾ|| ಜಿ|| ಬೀದರ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಧಾನ ಸೌಧದ ಹತ್ತಿರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ|| ಬೀದರ ಭಾಲ್ಕಿ ಚೆನ್ನಬಸವ ಪಟ್ಟದ್ದೇವರ ಗದ್ದುಗೆ, ಜಿ|| ಬೀದರ ಭಾಲ್ಕಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ಎದುರುಗಡೆ, ಜಿ|| ಬೀದರ ಜಿ|| ಬೀದರ ಚೆವೆಳ್ಳ ಅಲ್ಲಾದುರ್ಗಾ ಮಂಡಲ, ಜಿ|| ಮೇದಕ ಆ.ಪ್ರ. ಧುಮ್ಮನಸೂರು ತಾ|| ಹುಮನಾಬಾದ, ಜಿ|| ಬೀದರ ಗೋರೆಕಲ, ಆಂದೋಲ ಮಂಡಲ,ಜಿ|| ಮೇದಕ ಆ. ಪ್ರ. ಹಲಬರ್ಗಾ ತಾ|| ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ|| ಬೀದರ. ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲುಕ, ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲಾ, ಕರ್ನಾಟಕ. ಹುಮನಾಬಾದ ರಸ್ತೆ, ಬೀದರ ಕಂದಿ ಸಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಹತ್ತಿರ ಜಿ|| ಮೇದಕ ಆ. ಪ್ರ. ಕನ್ನಳ್ಳಿ ತಾ|| ಜಿ|| ಬೀದರ ಕಪ್ಪಡ X ರಸ್ತೆ, ತಾ|| ಜಹಿರಾಬಾದ ಜಿ|| ಮೇದಕ ಆ. ಪ್ರ. ಕುಂಬಾರವಾಡ ತಾ|| ಜಿ|| ಬೀದರ ಕುಸನೂರು ತಾ|| ಜಹಿರಾಬಾದ ಜಿ|| ಮೇದಕ ಆ. ಪ್ರ. ಮಾಮನಕೇರಿ ತಾ|| ಜಿ|| ಬೀದರ

*
ಪರಿವಿಡಿ (index)

ಮರ್ಖಲ (ಮರಕಲ) ತಾ|| ಜಿ|| ಬೀದರ ಮರವೆಲ್ಲಿ, ಆಂದೋಲ ಮಂಡಲ,ಜಿ|| ಮೇದಕ ಆ. ಪ್ರ. ಮೇಳಾಸಂಗಮ X ರಸ್ತೆ NH 9 ಜಿ|| ಮೇದಕ ಆ. ಪ್ರ. ನೌಬಾದ ತಾ|| ಜಿ|| ಬೀದರ ಟೇಕುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ, ತಾ|| ಜಹೀರಾಬಾದ ಜಿ|| ಮೇದಕ, ಆ.ಪ್ರ. ಎನ್. ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ನ್ಯಾಲಕಲ ಮಂಡಲ ತಾ|| ಜಹಿರಾಬಾದ ಜಿ|| ಮೇದಕ ಆ. ಪ್ರ. ಪಟಂಚೇರು NH 9 ಜಿ|| ಮೇದಕ ಆ. ಪ್ರ. ರಾಘವಪೂರ ನ್ಯಾಲಕಲ ಮಂಡಲ ತಾ|| ಜಹಿರಾಬಾದ ಜಿ|| ಮೇದಕ ಆ. ಪ್ರ. ರಾಯಿಕೋಡ್ X ರಸ್ತೆ ಕುಸನೂರು ತಾ|| ಜಹಿರಾಬಾದ ಜಿ|| ಮೇದಕ ಆ. ಪ್ರ. ರಾಂಪೂರೆ ಕಾಲೋನಿ ತಾ|| ಜಿ|| ಬೀದರ ರತ್ನಾಪೂರ ನ್ಯಾಲಕಲ ಮಂಡಲ ತಾ|| ಜಹಿರಾಬಾದ ಜಿ|| ಮೇದಕ ಆ. ಪ್ರ. ಸದಾಶಿವಪೇಟ್ , ಜಿ|| ಮೇದಕ ಆ. ಪ್ರ. ಸಂಗಾರೆಡ್ಡಿ NH 9 ಜಿ|| ಮೇದಕ ಆ. ಪ್ರ. ಸಸ್ತಾಪುರ ಬಂಗ್ಲಾ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಬೀದರ ಜೆಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ. ಶಮಷಲಪೂರ ತಾ|| ಜಹಿರಾಬಾದ ಜಿ|| ಮೇದಕ ಆ. ಪ್ರ. ವೆಂಚದ ಗ್ರಾಮ, ಜಿ|| ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ, ಆ.ಪ್ರ. ದತ್ತಗಿರಿ ಕಾಲೋನಿ ಜಹಿರಾಬಾದ ಜಿ|| ಮೇದಕ ಆ. ಪ್ರ.

*
ಪರಿವಿಡಿ (index)
Previousಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಕಂತಿ ಹಾಗೂ ವಿಭೂತಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವುದುಇಷ್ಟಲಿಂಗ ದೀಕ್ಷೆ, ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ (ಮದುವೆ), ನಾಮಕರಣ (ತೊಟ್ಟಿಲು) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾದರಿಗಳುNext
*